VAD zoekt een directeur

23/05/2019

Beschrijving

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) is het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs. Ze is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. De DrugLijn, de publieksservice, is een deelwerking van VAD. Naast expertisecentrum is VAD eveneens de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Onder alcohol en andere drugs verstaan we alcohol, cannabis, andere illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en problematisch gamen. We hebben oog voor preventie, vroeginterventie, schadebeperking, zorg en hulpverlening en benaderen de problematiek vanuit verschillende invalshoeken ( individueel, maatschappelijk).

VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de algemene bevolking deskundiger maken om verantwoordelijk om te gaan met alcohol en andere drugs. Om deze doelstelling te realiseren, heeft VAD een unieke samenwerking met haar leden, met preventiewerkers, logo’s en andere organisaties met terreinwerking én met de overheid.

Gegevensverzameling, informatieverstrekking, consult en advies, methodiekontwikkeling en het organiseren van vorming zijn sinds 1982 de hoekstenen van de werking van het expertisecentrum. Wetenschappelijke kennis gecombineerd met de expertise van praktijkwerkers en de waarden van de einddoelgroep of de brede samenleving, vormen de inhoudelijke onderbouw van alle output van de organisatie.

Naar aanleiding van de pensionering van de huidige directeur eind 2019, is VAD op zoek naar een inspirerende people manager die affiniteit heeft met organisaties werkzaam op het vlak van preventie en hulpverlening en die bij voorkeur kennis heeft van de thematiek. Je weet als directeur de geëngageerde inzet van 45 professionele medewerkers en een tiental vrijwilligers optimaal in te zetten voor het realiseren van de doelstellingen van VAD. Je komt in een wendbare organisatie terecht, waarbij samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan.

Je opdracht

Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de werking van de organisatie, werk je nauw samen met de verantwoordelijken van de verschillende expertiseteams, overleg je maandelijks met het dagelijks bestuur, rapporteer je aan de raad van bestuur en onderhoud je contacten met de overheid.

Je bent verantwoordelijk voor het strategisch beleid van VAD. Je ontwikkelt in samenspraak met het team en het bestuur een strategisch beleid in overeenstemming met de visie, waarden, missie én opdrachten van VAD. Je bouwt mee aan een inspirerende toekomstvisie met betrekking tot de alcohol- en drugthematiek én dit steeds vanuit een gezondheidsperspectief. Voor het formuleren van een toekomstvisie, vertrek je vanuit de sterktes van de huidige werking: je consolideert en borgt de over de jaren heen opgebouwde expertise en de opgebouwde netwerken én je hebt oog voor kansen en mogelijkheden tot vernieuwing en versterking van het alcohol- en drugbeleid in Vlaanderen, binnen de ruimere context van een Belgisch en internationaal beleid. Je houdt rekening met de belangen van alle betrokkenen. Je schat ook de impact van je voorstellen en beleid correct in.

Je taken

Samen met het team:

 • vertaal je de strategische doelstellingen in concrete operationele doelstellingen voor de organisatie om een duidelijke visie, aanpak en richting van de organisatie te verzekeren.
 • detecteer je relevante signalen uit de sector en weet je deze signalen om te zetten naar mogelijke projecten, dienstverlening of samenwerkingsverbanden.
 • onderhoud je nauwe samenwerkingsrelaties met de verschillende stakeholders in maatschappelijke sectoren, overheid, partnerorganisatie, onderzoekswereld, media, ….
 • stel je een meerjarenplan op voor de subsidiërende overheid.

Daarnaast

 • faciliteer je de unieke samenwerkingsband met de structurele partners. Je erkent/valoriseert het belang van de praktijkkennis van de structurele partners voor de succesvolle implementatie van het preventiebeleid. Je draagt dit uit in de werking.
 • overtuig je de overheid op basis van inhoudelijke dossiers en vervul je alle verplichtingen die voortvloeien uit de resultaatsverbintenis afgesloten met de Vlaamse overheid.
 • houd je vinger aan de pols voor maatschappelijke- en beleidsevoluties die een impact op de sector en de organisatie hebben. Je formuleert proactief voorstellen om hier passend op in te spelen.
 • ben je de contactpersoon voor de overheid en politici, signaleer je noden, formuleer je beleidsvoorstellen en geef je adviezen met betrekking tot de verschillende aspecten van de alcohol- en andere drugthematiek.
 • bewaak je de autonomie en onafhankelijkheid van de organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van de organisatie, zijnde het operationeel, organisatorisch, personeels- en financieel beleid.

Je taken:

 • Je weet het strategische beleid om te zetten in concrete actieplannen die door de expertiseteams verder vertaald worden in projecten.
 • Je overziet het geheel van projecten en activiteiten van de organisatie en je weet ze zodanig te plannen, te organiseren, op te volgen en bij te sturen dat de doelstellingen op een kwalitatieve wijze gerealiseerd worden.
 • Je hebt aandacht voor de organisatieprocessen en optimaliseert deze waar nodig.
 • Met je coachende leidingstijl haal je het beste uit de teams naar boven en inspireer je en enthousiasmeer je medewerkers.
 • Je schept een motiverend en stimulerend werkklimaat.
 • Je draagt zorg voor de verdere uitbouw van het personeelsbeleid (organisatiestructuur, rekrutering, onthaal, vorming, retentie, evaluatie) én personeelsbeheer. Je hebt daarbij de nodige aandacht voor de sterktes van de medewerkers en je zet deze optimaal in.
 • Je tekent een financieel beleid uit waarbij de middelen van de organisatie zo optimaal mogelijk worden ingezet om de gevraagde resultaten te halen. Je bent verantwoordelijk voor een financieel gezonde organisatie en draagt zorg voor tijdige en accurate rapportages. Je volgt subsidiedossiers van verschillende financieringskanalen nauwgezet op. Naast het optimaal inzetten van de beschikbare middelen, zorg je ook voor voldoende financiële middelen en ga je pro-actief zoeken naar een diversifiëring van de middelen (beheer van een projectportefeuille).

Je benut de expertise en het netwerk van VAD om de alcohol- en andere drugthema’s blijvend onder de aandacht te brengen bij de intermediairs, algemene bevolking én de beleidsmakers.

Je taken:

 • Je werkt actief aan het duurzaam onderhouden en verder uitbouwen van Vlaamse, nationale en internationale netwerken.
 • Je creëert draagvlak bij externe partners om de alcohol- en andere drugsthema’s op de agenda te zetten en bespreekbaar te maken.
 • Je formuleert, bijgestaan door het team, beleidsaanbevelingen op basis van praktijk en van eivdence based literatuur.
 • Je stroomlijnt het communicatiebeleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het professioneel imago van VAD en je versterkt dit imago.
 • Je identificeert wanneer nodig nieuwe gesprekspartners en nieuwe samenwerkingsverbanden, steeds vanuit de overtuiging van de meerwaarde en de impact die de samenwerking kan betekenen voor de alcohol- en drugthema’s en de VAD-werking.
 • Je vertegenwoordigt VAD als partnerorganisatie in het sectoroverleg van de algemene gezondheidsbevordering, in overleg binnen de geestelijke gezondheidszorg en in diverse commissies, stuurgroepen en adviesgroepen.
 • Je bent de contactpersoon van de overheid, politici.
 • Je treedt, samen met het team, op als woordvoerder van de organisatie.
 • Je biedt een kwalitatieve dienstverlening aan de leden door adviezen en informatienota’s te schrijven en mogelijke projectvoorstellen te ontwikkelen.

Je profiel

 • Je hebt relevante leidinggevende ervaring bij voorkeur in de social profit.
 • Je hebt ervaring of ten minste een sterke affiniteit met preventie en hulpverlening.
 • Kennis van alcohol- en drugthema’s strekt tot aanbeveling.
 • Je schakelt moeiteloos tussen de strategische en operationele rollen van de organisatie en je kan op deze twee niveaus daadkrachtige beslissingen nemen.
 • Je kan een heldere visie over een alcohol- en drugbeleid formuleren en dit vertalen naar een beleid voor de organisatie.
 • Je bent vertrouwd met het opstellen, plannen, uitvoeren en opvolgen van een financieel , personeels- en communicatiebeleid.
 • Je detecteert kansen en mogelijkheden om de VAD-werking te versterken.
 • Je bent een peoplemanager die vertrouwen wekt, teams aanstuurt én medewerkers motiveert, inspireert en coacht.
 • Je bent een open diplomatische communicator die goede relaties onderhoudt met de verschillende stakeholders én voldoende overtuigingskracht heeft om de thema’s alcohol en drugs onder de aandacht te brengen.
 • Je bent een netwerker en een verbinder.
 • Je kan vlot bewegen tussen de rol van VAD als expertisecentrum én de rol van VAD als koepelorganisatie.
 • Je bewaart het overzicht van de vele projecten over de alcohol- en drugthematiek én de bredere werking zodat je deskundig kan reageren op vragen en proactief voorstellen weet te formuleren.
 • Je maakt de verbinding tussen de gezondheidsinvalhoek van alcohol- en andere drugproblemen en de invalshoeken veiligheid, welzijn en geestelijke gezondheid.

Wij bieden

 • Je krijgt de leiding over een maatschappelijk relevante organisatie en een enthousiast en deskundig team.
 • Je wordt verloond binnen het sectorbarema A31 , voltijds contract onbepaalde duur aangevuld met extra legale voordelen.
 • Relevante anciënniteit zowel uit openbare sector als privé-sector worden meegenomen.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkvervoer (openbaar vervoer) , fietsvergoeding.
 • Tewerkstelling op wandelafstand van station Brussel-Noord.

Hoe solliciteren

Geïnteresseerd?

Stuur dan je cv en motivatiebrief voor 22 juni naar Paul Van Deun, voorzitter van VAD vzw: paul.vandeun@protonmail.com

Je kan rekenen op een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

Meer informatie over VAD en deze vacature kan je bekomen bij de huidige directeur Marijs Geirnaert op tel nr. 02.423.03.35