Preventiewerker Tabak, Alcohol en Drugs (TAD) – CGG Noord West-Vlaanderen.

04/12/2018

Beschrijving

Functieomschrijving.

Binnen de algemene werking van het CGG Noord West-Vlaanderen een bijdrage leveren in het opzetten van preventieve acties omtrent het brede thema “middelengebruik en -misbruik”.

Dit gebeurt ondermeer door het aanbieden aan relevante intermediairs/sleutelfiguren van;

 • Deskundigheidsbevordering; vorming, opleiding en training
 • Netwerkontwikkeling
 • Procesbegeleiding, coaching van organisaties en lokale besturen bij het ontwikkelen van een eigen beleid mbt. de thematiek van middelengebruik en -misbruik.
 • Contract van onbepaalde duur niveau bachelor of master, voltijds of (>30u )
 • Verloning volgens de barema’s geldend binnen PC 331
 • groepsverzekering
 • Onmiddellijke indiensttreding mogelijk
 • Ondersteuning door collega’s, medewerkers binnen CGG en binnen het ruimere Vlaamse preventiewerk TAD
 • Mogelijkheid tot bijkomende vorming en opleiding
 • Standplaats vestiging Oostende van het CGG NWVL

Algemeen profiel.

Bachelor of Master in menswetenschappen of gelijkgesteld door ruime ervaring.

Specifieke vorming, opleiding inzake preventieve gezondheidszorg, procesbegeleiding, coaching, … kan een meerwaarde betekenen.

Plaats in de organisatie.

U bent lid van het TAD preventieteam maar werkt ook nauw samen met het Psychiatrisch Expertiseteam binnen het CGG voor wat betreft het luik deskundigheidsbevordering.

U werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de directie van CGG NWVL.

U werkt hierbij tevens binnen het kader van het provinciaal beleidsplan preventie TAD.

In de algemene uitvoering van de functie wordt afgestemd met de Vlaamse partnerorganisatie VAD.

Resultaatgebieden.

* T.a.v. sleutelfiguren en organisaties:

Begeleiden en stapsgewijs uitwerken van alcohol- en drugbeleidsplannen voor

organisaties binneN diverse sectoren. Motiveren en sensibiliseren, voorbereiden en

begeleiden van overlegvergaderingen, werken met feedback, verslagvoering en

rapportering.

Ontwikkelen en geven van vormingsmodules aan sleutelfiguren inzake de thematiek

alcohol- en andere drugs binnen deze sectoren. Informeren, begeleiden

groepsdiscussies, inoefenen vaardigheden.

* T.a.v. externe partners:

Participeren aan lokale en regionale overlegstructuren. Mee opzetten en realiseren van overleg omtrent de thematiek, waarbij gestreefd wordt naar maximale empowerment van de diverse partners en het bewaken van de eigen rol als externe expert.

Aanbieden van consult aan lokale preventiewerkers

Zo nodig samenwerken met opleidingscentra in verband met stagebegeleiding.

Mee uitdragen van de preventieve boodschap op studiedagen en kennismakingsmomenten

* T.a.v. de teamverantwoordelijke en directie:

Bereid zijn de eigen werking en de werking van de dienst toe te lichten en kritisch te

evalueren en, na overleg en feedback, eigen inbreng en bijdrage bij te sturen

Zo nodig interne noden en knelpunten signaleren en actief mee zoeken naar oplossingen

Op een constructieve manier dialoog aangaan ter verbetering van eigen functioneren

* T.a.v. de organisatie:

Bijdragen tot het goed functioneren van de organisatie op alle resultaatsgebieden

rekening houdend met de missie van de organisatie. Waar nodig dit beeld vertalen naar

derden.

Instaan voor een verzorgd administratief dossier dat hoort bij de toegewezen opdracht

en dit volgens de regels bepaald door de directie

Instaan voor de door de organisatie gevraagde registratie in het kader van bovenstaande

activiteiten en functies.

FUNCTIONERINGSCRITERIA

Beschikken over of snel verwerven van voldoende evidence based kennis met betrekking tot de thematiek.

Deze vakkennis bijhouden door het volgen van ontwikkelingen in het eigen en omliggende vakgebied en het deelnemen aan bijscholingsactiviteiten;

Geïnformeerd zijn over het preventieaanbod en hulpverleningsaanbod in de ruime regio;

Beschikken over voldoende didactische vaardigheden en over de capaciteiten om te

kunnen werken met een groep.

Zicht hebben op verhoudingen binnen en tussen organisaties en in staat zijn te werken

binnen organisaties van diverse samenstelling.

Beschikken over voldoende tact, houdingsaspecten, luistervaardigheden en geduld

teneinde voldoende draagvlak te creëren.

Beschikken over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Vlot teksten en rapporten kunnen schrijven, over een goede pen beschikken en een

publiek kunnen boeien.

Informatie schriftelijk en mondeling, ordelijk, overzichtelijk en doelgericht kunnen

rapporteren, ondermeer in functie van functioneel en tijdsefficiënt vergaderen;

Kunnen werken in teamverband;

Werkzaamheden, projecten en processen autonoom kunnen plannen en afwerken;

Voldoende kennis hebben met betrekking tot gangbare informatica en bureautica;

Voldoende kennis hebben van de Engelse taal.

Bereid zijn tot avond en zo nodig weekendwerk, overal binnen het werkingsgebied van het CGG Noord West Vlaanderen.

Beschikken over een geldig rijbewijs voor personenwagen.

Aanbod.

 • Contract van onbepaalde duur niveau bachelor of master, voltijds of (>30u )
 • Verloning volgens de barema’s geldend binnen PC 331
 • groepsverzekering
 • Onmiddellijke indiensttreding mogelijk
 • Ondersteuning door collega’s, medewerkers binnen CGG en binnen het ruimere Vlaamse preventiewerk TAD
 • Mogelijkheid tot bijkomende vorming en opleiding
 • Standplaats vestiging Oostende van het CGG NWVL

Hoe solliciteren

Sollicitatiebrief met CV richten aan; Frank Schillewaert, p.a. CGG NWVL, Langestraat 113 te 8000 Brugge, of per mail; frank.schillewaert@cgg.be

Schrijven tegen ten laatste 20 dec. ’18.