VAD-studiedag 22 november 2019

Programma & PowerPoints

De studiedag vond plaats op vrijdag 22 november 2019. Je kan hier het programma van de dag raadplegen, en van de sprekers de PowerPoint-presentatie downloaden en (her)bekijken.

Zero tolerance en festivals. Een goeie mix?

Jochen Schrooten, stafmedewerker VAD, uitgaan

Sinds 2014 wordt er in Vlaanderen een zerotolerancedrugbeleid op festivals uitgerold om het drugfenomeen in te dijken. Maar is dat wel de juiste aanpak voor het drugfenomeen in deze context? In deze presentatie wordt op basis van Vlaamse en internationale onderzoeken aangetoond dat dit beleidsmodel niet slaagt in zijn opzet omdat het niet aansluit bij de festivalcultuur, het ontradend karakter niet aanslaat bij festivalbezoekers, het niet kosteneffectief is en zelfs contraproductief werkt. We concluderen dat het tijd is voor een nieuw drugbeleid voor festivals, pleiten voor het afschaffen van de term ‘zero tolerance’ en lanceren de term ‘zeroharmdrugbeleid’.

Download de PowerPoint-presentatie

Werkingsmechanismen van verslaving: Overeenkomsten en verschillen tussen middelenverslaving en gedragsverslavingen

Prof. dr. Goudriaan Anneke, bijzonder hoogleraar werkingsmechanismen en behandeling van verslaving

In deze lezing wordt stilgestaan bij gelijkenissen en verschillen tussen gedragsverslavingen (gokken, gamen, social media, …) en middelenverslaving, zoals verslavingen aan cocaïne en cannabis. Hiertoe worden recente neurobiologische modellen van verslaving als uitgangspunt genomen. Wat betekenen deze specifieke neurocognitieve en hersenfuncties voor gedrag van mensen met gedrags- en middelenverslavingen, en wat betekent dit voor de praktijk? Zijn er specifieke cognities en hersenfuncties die een rol spelen bij gedragsverslavingen? Er wordt ingegaan op nieuw onderzoek om met trainingen, medicatie of neuromodulatie verbetering aan te brengen.

Download de PowerPoint-presentatie

Nieuwe Psychoactieve Stoffen: nieuwe drugs, nieuwe strategieën?

Anton Van Dijck, onderzoeker Hogeschool Gent
Dr. Dima Abdulrahim, programmamanager en hoofdonderzoeker NEPTUNE-project

Onze kennis van en ervaring met Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) blijft tot op vandaag beperkt. We hebben geen idee van het aantal gebruikers, de samenstelling van veel nieuwe substanties, laat staan van de gezondheidsrisico’s op korte- en vooral lange termijn. Ook mensen die NPS gebruiken zijn niet altijd op de hoogte over wat en hoe ze het best gebruiken en hulpverleners zijn zoekende naar een onderbouwde aanpak. In het kader van het NPS-care-project, werden een aantal NPS-gebruikers gevraagd naar hun ervaringen. Daarnaast werd gepeild naar hun noden alsook die van professionals (hulpverleners, preventiewerkers, harmreductioninitiatieven). In deze bijdrage belicht Anton Van Dijck de belangrijkste bevindingen. Daarnaast identificeren ze een aantal good practices zoals de Britse NEPTUNE guidelines.

Download de PowerPoint-presentatie

De NEPTUNE guidelines zijn richtlijnen om praktijk te ondersteunen in de klinische aanpak van de gevolgen van NPS-gebruik. Dr. Dima Abdulrahim zal de richtlijnen toelichten en focussen op de dagelijkse praktijk met ook aandacht voor schade beperkende aanpak. Als illustratie zal in deze presentatie uitgebreid aandacht besteed worden aan ketamine. Zoals de farmacologische effecten, lange en korte termijn risico’s, klinische aanpak en harm reduction.

Download de PowerPoint-presentatie

Behandeling van stoornissen in het gebruik van stimulantia

Blanken Peter, Senior wetenschappelijk onderzoeker, Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Verslavingszorg

In deze lezing wordt er een overzicht gegeven van effectieve – psychologische en farmacologische interventies bij de behandeling van personen met een stoornis in het gebruik van stimulantia. Er wordt met name dieper ingegaan op de behandeling en de farmacologische aanpak van een cocaïneverslaving.

Download de PowerPoint-presentatie

Cannabispreventie van de toekomst?

Dr. Ferry Goossens, director Centre of Implementation Trimbos-instituut
Fred Laudens, stafmedewerker VAD en Iris Maertens, drugcoördinator stad Brugge

Voor de meerderheid van de mensen die wel eens cannabis gebruiken, is dit van tijdelijke aard. Voor sommige escaleert het gebruik tot langdurig frequent gebruik en/of afhankelijkheid. Dr. Ferry Goossens van het Trimbos-instituut presenteert een overzicht van risico- en beschermende factoren bij (problematisch) cannabisgebruik, de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot cannabisgebruik en een stand van zaken ten aanzien van effectieve cannabispreventie. Hij licht een aantal denkpistes toe waar in de toekomst accenten moeten liggen wat betreft doelgroepen en vormen van cannabispreventie. Fred Laudens (VAD) legt de link naar de Vlaamse context, met extra aandacht voor de cannabiscampagne van 2020.

Download de PowerPoint-presentatie van Dr. Ferry Goossens
Download de PowerPoint-presentatie van Fred Laudens en Iris Maertens