Studie Jongeren en Gezondheid - Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) survey.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De studie Jongeren en Gezondheid kadert binnen de internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) studie die uitgevoerd wordt onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO/EURO). De HBSC-studie is een grootschalig internationaal onderzoek dat vierjaarlijks in ongeveer 50 Europese en Noord-Amerikaanse landen en regio’s peilt naar de gezondheid (mentale en lichamelijke gezondheid en slaap), de gezondheidsgedragingen (beweging en sedentair gedrag, voeding, overgewicht en obesitas, seksuele gezondheid en alcohol-, tabak- en druggebruik) en de sociale omgeving (familie, school en vrienden) van 11-, 13- en 15-jarige adolescenten.  De internationale HBSC-studie wordt sinds 1982 georganiseerd en Vlaanderen nam voor het eerst deel in 1989. 

Doelstelling

Het doel van de studie is om meer inzicht te verwerven in gezondheid gerelateerde attitudes en gedragingen van adolescenten en van de omgeving waarin zij zich ontwikkelen. Daarnaast wil de studie ook de evoluties in deze attitudes en gedragingen in kaart brengen. Zo beoogt de studie beleidsmakers, wetenschappers en actoren, werkzaam binnen het domein van de gezondheidsbevordering, waardevolle informatie te bieden voor de ontwikkeling en bijsturing van initiatieven om de gezondheid van adolescenten te bevorderen. Het internationale luik van de studie laat tot slot toe om binnen een netwerk van experts een stimulans te geven tot de verdere uitbouw van de gezondheidsbevordering bij adolescenten en om de evoluties in de gezondheid en het gezondheidsgedrag van de adolescenten te monitoren en te vergelijken binnen een internationaal kader.

Onderzoekspopulatie

In Vlaanderen wordt bij elke bevraging een representatieve steekproef genomen van jongeren uit het vijfde leerjaar lager onderwijs tot en met het zesde leerjaar secundair onderwijs (aso, tso/kso en bso, ca. 10 - 18 jaar). Voor de internationale databank worden de 11-, 13- en 15-jarigen uitgeselecteerd.

Voornaamste resultaten

Internationale data zijn beschikbaar vanaf 1983/1984. In Vlaanderen zijn data beschikbaar vanaf 1990 met surveys in 1989/1990, 1993/1994, 1995/1996*, 1997/1998, 1999/2000*, 2001/2002, 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014 en 2017/2018. De nieuwe bevraging is gepland in 2021/2022. De resultaten van de studies zijn te raadplegen via de Vlaamse website en internationale website

*geen internationale databankContact

Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg - onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering
Maxim Dierckens

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2000
Einddatum 31/12/2024
Doorlopend project

Methode

Enquête - schriftelijk
Online enquête

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Epidemiologisch onderzoek

Regio

Vlaams
Internationaal

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 08/07/2021
Dit item aanpassen