Studie Jongeren en Gezondheid - Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC).

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De studie Jongeren en Gezondheid (J & G) maakt deel uit van de internationale Health Behaviour in School-Aged Children studie (HBSC), uitgevoerd onder toezicht van de Wereld Gezondheidsorganisatie. De studie is gebaseerd op surveys bij schoolgaande jongeren in een toenemend aantal (vooral Europese) landen en dit om de vier jaar.

De afhankelijke variabelen van de studie zijn leefstijl, gezondheidsgedrag, subjectieve gezondheid en gepercipieerde gezondheid.

De voorspellende factoren zijn karakteristieken van de jongeren zelf en hun omgeving.

De gezondheidsgedragingen bevatten ondermeer roken, alcohol gebruik, cannabis gebruik en het gebruik van andere drugs.

Met de internationale onderzoeksgroep wordt een vragenlijst opgesteld, bestaande uit een verplicht deel en optionele pakketten. Elk deelnemend land of regio (momenteel 42 in totaal) neemt de verplichte vragenlijst en een keuze uit de optionele vragenlijst af bij een representatieve steekproef van 11-, 13- en 15-jarigen.

Doelstelling

Het doel van de studie is meer inzicht te krijgen in gezondheidsgerelateerde attitudes en gedragingen van jongeren en de omgeving waarin zij ontwikkelen. Evenals een inzicht te krijgen in de evolutie van deze attitudes en gedragingen om aldus over de nodige informatie te beschikken voor de verdere uitbouw van GVO-initiatieven.

Onderzoekspopulatie

Jongeren van het vijfde jaar lager onderwijs tot en met zesde jaar secundair onderwijs. Voor de internationale databank worden de 11-, 13- en 15-jarigen uitgeselecteerd.

Voornaamste resultaten

Internationale data zijn beschikbaar vanaf 1983/1984. In Vlaanderen, data beschikbaar vanaf 1990 met surveys in 1990, 1994, 1996 (geen internationale databank), 1998, 2000 (geen internationale databank), 2002, 2006, 2010 en 2014.

De resultaten van de studie werden gerapporteerd op de website www.jongeren-en-gezondheid.UGent.be

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde
dr. Bart De Clercq
09 332 36 18 - B.DeClercq@UGent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2000
Einddatum 31/12/2020
Doorlopend project

Methode

Enquête - schriftelijk
Online enquête

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Epidemiologisch onderzoek

Regio

Internationaal

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 11/08/2017
Dit item aanpassen