Schadebeperkende maatregelen voor de stad Gent: een onderzoek naar de lokale noden en prioriteiten

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Harm reduction of schadebeperking is een pragmatische benadering gericht op het reduceren van de schadelijke gevolgen van problematisch druggebruik. Harm reduction strategieën zoals spuitenruil, substitutiebehandeling, gebruiksruimtes en medisch gecontroleerde heroïneverstrekking vormen een belangrijke pijler binnen een geïntegreerd (lokaal) drugsbeleid. Het is van groot belang dat deze harm reduction-strategieën zijn toegesneden op de specifieke lokale noden. Op vraag van de Stad Gent voerden IRCP en ISD een empirisch onderzoek naar de lokale noden en prioriteiten op het vlak van harm reduction in de stad Gent. Dit onderzoek bestond uit twee opeenvolgende luiken, kwalitatief en kwantitatief van aard. De inbreng van professionelen en (ex-)druggebruikers stond hierbij centraal.

Doelstelling

Het doel van deze studie was het in kaart brengen van de noden en de prioriteiten op het vlak van harm reduction op het lokale niveau. De centrale onderzoeksvraag luidde: Welk aanbod aan schadebeperkende maatregelen komt tegemoet aan de lokale noden?

Onderzoekspopulatie

Lokale professionelen, gerektruteerd uit alle relevante sectoren, en lokale (ex-)druggebruikers, geselecteerd via diverse hulpverleningsorganisaties (drughulpverlening en harm reduction-instanties).

Voornaamste resultaten

De resultaten tonen dat het bestaande aanbod in Gent tegemoet komt aan de lokale noden, al is hier duidelijk nog ruimte voor de optimalisatie van bestaande en de implementatie van nieuwe initiatieven. Vijf prioriteiten staan hierbij centraal: het optimaliseren van harm reduction-initiatieven voor de gevangenis, meer mogelijkheden voor zinvolle daginvulling, meer betaalbare huisvesting voor problematische druggebruikers, de implementatie van een laagdrempelig inloopcentrum en van een gebruiksruimte. Voor elk van deze prioriteiten zijn concrete actiepunten geformuleerd, specifiek voor de lokale Gentse context.

Output

Favril, L., Vander Laenen, F., & Decorte, T. (2015). Schadebeperkende maatregelen voor de stad Gent. Een onderzoek naar de lokale noden en prioriteiten. Antwerpen: Maklu.

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Louis Favril
09 264 84 61 - Louis.Favril@UGent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/02/2014
Einddatum 31/12/2014

Methode

Literatuurstudie
Enquête - schriftelijk
Online enquête
Interview
Focusgroep

Type

Surveyonderzoek
Haalbaarheidsonderzoek
Nodenbevraging

Gefinancierd door

Lokale overheid

Product

Illegale drugs
Polygebruik

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Registratie en evaluatie van hulpverlening
Registratie en evaluatie van preventie
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen