Rijden onder invloed van alcohol en drugs: driejaarlijkse attitudemeting

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Sinds 2003 organiseert het BIVV driejaarlijks een grootschalig enquêteonderzoek over de verkeersveiligheidsattitudes van Belgische autobestuurders. Voor de attitudemeting van 2012 werden 1.540 face-to-face interviews afgenomen van een representatieve steekproef van Belgische autobestuurders. De attitudemeting bevatte een aantal stellingen waarover respondenten zich konden uitspreken. Voor elke attitudestelling werd onderzocht of er al dan niet een verband bestaat tussen de stelling en bepaalde kenmerken van de bestuurders (met name geslacht, leeftijd en gewest). Waar mogelijk werden de cijfers vergeleken met deze uit eerdere attitudemetingen van het BIVV en met resultaten uit andere bronnen.

De BIVV-attitudemetingsresultaten 2012 worden in vijf themarapporten gepubliceerd:

1.Rijden onder invloed van alcohol en drugs

2.Snelheid en te snel rijden

3.Gebruik van de veiligheidsgordel en kinderbevestigingssystemen

4.Vermoeidheid en afleiding door gsm-gebruik

5.Handhaving en draagvlak voor maatregelen

Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten m.b.t. rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen.

Doelstelling

Het doel van de BIVV-attitudemeting is het opvolgen van verkeersveiligheidsindicatoren in België die door de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid gedefinieerd werden. Verder bied de BIVV-attitudemeting diepergaand inzicht in achterliggende gedragsdeterminanten van gevaarlijk rijgedrag (Theory of planned behaviour). Op die manier kan belangrijke input voor de ontwikkeling van maatregelen (zoals bv. campagnes en handhaving) geboden worden. Het voorliggende themarapport beschrijft de resultaten m.b.t. rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen samen.

Onderzoekspopulatie

1.540 in België gedomicilieerde bestuurders die de laatste 6 maanden voorafgaand aan het interview minstens 1.500 km afgelegd hadden als bestuurder van een auto of bestelwagen. De respondenten moesten voldoende Nederlands of Frans kunnen spreken om de interviews te kunnen afnemen.

Voor de analyse werd de steekproef gewogen op basis van het rijbewijzenbestand van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. De resultaten zijn dus representatief voor Belgische autobestuurders.

Voornaamste resultaten

De situatie m.b.t. rijden onder invloed van alcohol is nauwelijks veranderd sinds 2003. 13% van de bestuurders geeft aan in de laatste maand tenminste één keer met een wettelijk te hoog alcoholpromillage gereden te hebben. Dit komt overeen met de bevindingen van de BIVV-gedragsmeting alcohol waarin we ook weinig evolutie observeren (Riguelle, 2014).

De meeste bestuurders hebben een praktische kennis van de alcoholwetgeving (niet meer dan 2 standaardglazen). Slechts 7% overschat het toegelaten aantal glazen (vooral mannen).

Er bestaat een algemeen risicobesef van rijden onder invloed van alcohol: 9 op 10 bestuurders weet dat alcohol het ongevalsrisico verhoogt. Rijden onder invloed van alcohol is ook voor de meeste Belgische bestuurders (84%) onaanvaardbaar. Maar toch zien we ook dat 1 op 2 bestuurders van mening is dat de meeste bestuurders wel eens onder invloed van alcohol rijden.

De resultaten wijzen erop dat de socialenormperceptie van rijden onder invloed van alcohol vooral bij jonge bestuurders en bij mannen bijzonder slecht is: vooral deze groepen geven aan dat de meeste van hun vrienden vinden dat rijden onder invloed van alcohol aanvaardbaar is. Ook als we naar de persoonlijke aanvaardbaarheid van rijden onder invloed van alcohol kijken, springen jonge bestuurders (en mannen) er in negatieve zin uit.

Output

Meesmann, U. & Boets, S. (2014) Rijden onder invloed van alcohol en drugs. Resultaten van de

driejaarlijkse attitudemeting over verkeersveiligheid van het BIVV. Brussel, België: Belgisch Instituut

voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid.

http://www.bivv.be/frontend/files/userfiles/files/...

Contact

BIVV
Meesmann Uta
02 244 15 13 - Uta.meesmann@bivv.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 02/07/2012
Einddatum 02/07/2014

Methode

Literatuurstudie
Interview

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid
Eigen middelen + andere organisaties

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen