Onderzoek naar middelengebruik bij middelbare scholieren met de focus op risico- en protectieve factoren en uitzicht op preventie-acties.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In opdracht van de stad Brugge voerde De Sleutel in 2009 een onderzoek uit naar het gebruik van legale en illegale middelen bij schoolgaande jongeren. Na enquêtes in 1994, 1997, 1999 en 2005 is dit de 5de bevraging op rij. Om optimaal te kunnen vergelijken, werd dezelfde methodologie en vragenlijst gehanteerd als in 2005. Een toevallige, gestratificeerde en representatieve steekproef van 1.500 leerlingen vulde een individuele en anonieme vragenlijst in onder begeleiding van een getrainde enquêteur. Voor het eerst werden ook leerlingen in de 1ste graad en het deeltijds onderwijs bevraagd.

De bevraging vond plaats in november 2009. De bereidheid tot medewerking van de scholen en leerlingen was uitzonderlijk hoog (94%).

Het rapport beschrijft niet alleen het middelengebruik, maar geeft ook een verklaring door gebruik te maken van multivariate analyses.

De resultaten van het onderzoek werden vertaald in aanbevelingen en op basis hiervan worden acties en preventie-initiatieven opgezet.

Doelstelling

1. Representatieve gegevens verzamelen over middelengebruik - zowel legale als illegale middelen - van 12- à 18-jarige scholieren: prevalentie gebruik, beginleeftijd, motieven, plaats van gebruik, sociale norm.

2. Prevalentie van gebruik vergelijken met vorig onderzoek uitgevoerd volgens dezelfde methodologie.

3. Aanknopingspunten bieden voor preventie-activiteiten door het analyseren van de risico- en protectieve factoren die samenhangen met het middelengebruik.

Onderzoekspopulatie

12- tot 18-jarige leerlingen van scholen in het voltijds en deeltijds secundair onderwijs gevestigd in Brugge (ruim 17.000 leerlingen).

Voornaamste resultaten

1. De top-3 van middelen is: alcohol, sigaretten en cannabis. Er is een samenhang tussen gebruik van diverse middelen.

2. In vergelijking met 2005 is er een daling bij 14-16-jarigen, maar een status-quo tot lichte stijging bij 16-18 jarigen.

3. De spilleeftijd van eerste gebruik is verschoven van 12 à 13 jaar naar 14 à 15 jaar.

4. Er zijn duidelijke risico- en protectieve factoren van gebruik: normerende invloed van ouders en vrienden, toegang tot het product, risico-inschatting, probleemgedrag en participatie aan het uitgaansleven.

5. Jongeren hebben vaak geen realistisch beeld van het middelengebruik. Er is een grote kloof tussen het werkelijk aantal gebruikers en de doorsnee-perceptie. Deze overschatting komt voor bij èlke leeftijdsgroep, en zowel bij gebruikers als niet-gebruikers.

Output

  • Lombaert, G., Middelengebruik bij 12- tot 18-jarige scholieren in Brugge. Resultaten van een onderzoek naar de risico- en protectieve factoren (onderzoeksrapport). Gent: De Sleutel, 2010.
  • Lombaert, G. Nieuwe cijfers middelengebruik
  • hoopgevend. Brugse scholieren overschatten echter vaak druggebruik, Donateursmagazine De Sleutel, juni 2010, nr.22: p.3-5.
  • Lombaert, G. U gebruikt toch ook? Druggebruik vaak overschat, AnD-tijdschrift, dec. 2010, nr.5: p.14-15.

Contact

De Sleutel, dienst Wetenschappelijk Onderzoek en Kwaliteitszorg
Geert Lombaert

Algemene info

Looptijd

Startdatum 03/08/2016
Einddatum 03/08/2016

Methode

Enquête - schriftelijk

Type

Longitudinaal onderzoek
Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Lokale overheid

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Registratie en evaluatie van preventie
Epidemiologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/08/2017
Dit item aanpassen