Niet-medicamenteuze aanpak van slapeloosheid door verpleegkundigen en artsen in rusthuizen (pilootproject)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Dit onderzoek ging na wat de haalbaarheid, de randvoorwaarden en de effecten zijn van de niet-medicamenteuze aanpak van slapeloosheid door artsen en verpleegkundigen in rusthuizen. Dit gebeurde in 4 fasen:

(1) personeel een opleiding in de niet-medicamenteuze aanpak te laten volgen. Voorafgaand wordt een inventaris opgemaakt van alle slaapverstorende factoren in het rusthuis via focusgroepen met verpleegkundigen en artsen, en via interviews met directies en stafmedewerkers.

(2) Om de samenwerking met huisartsen in het rusthuis te bevorderen zal eveneens een vormingsdraaiboek uitgewerkt worden voor CRA’s. De vorming zal werken rond sensibilisatie van huisartsen en informatie geven over de mogelijkheden voor afbouw van benzodiazepines en niet-medicamenteuze alternatieven in de setting van een rusthuis.

(3) Na de opleiding van de verpleegkundigen/paramedici en CRA’s wordt binnen elk rusthuis een projectequipe opgericht om een draagvlak voor de niet-medicamenteuze aanpak te ontwikkelen. Samen met een deskundige van de onderzoeksgroep die vertrouwd is met de niet-medicamenteuze aanpak wordt een stappenplan voor implementatie van de niet-medicamenteuze aanpak uitgewerkt.

(4) tijdens de implementatiefase worden volgende zaken bevraagd: hoe vaak werd de niet-medicamenteuze aanpak toegepast en met welke tijdsinvestering ging dit gepaard; wat was het effect van de aanpak op de slaap en op het medicatiegebruik; welke randvoorwaarden werden vervuld en met welke tijdsinvestering en eventuele kostprijs ging dit gepaard; welke aangeboden hulpmaterialen werden gebruikt; hoe werd de teamwerking ingeschakeld; het aantal bewoners waarbij de niet-medicamenteuze aanpak vroegtijdig werd gestopt; het aantal bewoners dat werd doorverwezen voor gespecialiseerde hulp. De slaap en het algemeen functioneren van de bewoner worden gemeten aan de hand van vragenlijsten. Personen die deel uitmaken van de projectequipe wordt bevraagd over de ervaringen met de niet-medicamenteuze aanpak in het rusthuis via interview. Verder worden ook de huisartsen bevraagd van wie de bewoners geselecteerd werden voor de niet-medicamenteuze aanpak.

Doelstelling

Inventarisatie van slaapverstorende factoren en mogelijke oplossingen in een rusthuissetting d.m.v. het bevragen van de verschillende betrokken actoren (verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, directie en stafmedewerkers).

Opleiden van verpleegkundigen en artsen in een niet-medicamenteuze aanpak van slapeloosheid bij rusthuisbewoners.

Creëren van een draagvlak in het rusthuis waarbinnen de opleiding kan worden geïmplementeerd en aanbieden van ondersteuning tijdens de implementatie van de niet-medicamenteuze aanpak.

Onderzoekspopulatie

Opleiding: verpleegkundigen en artsen verbonden aan het rusthuis.

Implementatie: rusthuisbewoners met langdurige slapeloosheid (moeilijk inslapen, slecht doorslapen, zeer vroeg wakker worden) zonder duidelijke onderliggende oorzaak. Bewoners met slapeloosheid als gevolg van een lichamelijke of psychiatrische aandoening, door medicatiegebruik of gebruik van genotsmiddelen of met specifieke slaapstoornissen (bv. slaapapneu) komen niet in aanmerking.

Contact

Farmaka vzw Domus Medica vzw Universiteit Gent, Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg
Hilde Habraken

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/05/2009
Einddatum 01/04/2011

Methode

Interview
Registratie

Type

Haalbaarheidsonderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Psychoactieve medicatie

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening
Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen