Monitor Integraal Lokaal Drugbeleid (MILD).

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Om de monitor uit te werken, verfijnen en de mogelijkheden voor toepassing op lokaal niveau te optimaliseren, werd deze afgenomen in vier pilootsteden (Gent, Oostende, Charleroi en Luik). Op basis van twee afnamen in deze pilootsteden werd een inhoudelijke en een procesevaluatie uitgevoerd, die hebben geleid tot het formuleren van noodzakelijke randvoorwaarden om de toepassing van de Monitor op lokaal niveau zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Doelstelling

Dit onderzoek wil de Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid (MILD)- een instrument dat in een vorig onderzoek werd ontwikkeld om de ernst van drugoverlast te detecteren en het beleid te monitoren - verfijnen, concreet toepassen in de pilootsteden/gemeenten en uitwerken naar een algemeen toepasbaar instrument voor alle Belgische steden en gemeenten. Het onderzoek verloopt in twee onderzoekstrajecten, waarbij het ene is gericht op Vlaanderen, het andere op Wallonië.

Onderzoekspopulatie

De monitor wordt getoetst in vier pilootsteden, waarvan twee zich bevinden in Vlaanderen (Gent en Oostende) en twee gesitueerd zijn in Wallonië (Charleroi en Luik).

Voornaamste resultaten

De randvoorwaarden voor een optimale toepassing van MILD zijn:

  • Bovenlokaal een financiële vergoeding voorzien.
  • Een MILD-coördinator aanstellen.
  • Per deelnemende sector een verantwoordelijke aanstellen.
  • Een planning opstellen voor de afname van MILD.
  • Na de afname een focusgroep organiseren, gemodereerd door de MILD-coördinator en samengesteld uit de sectorverantwoordelijke en alle sleutelfiguren, om de resultaten te bespreken.
  • Op het eindoverleg tussen de MILD-coördinator en de sectorverantwoordelijken het verslag van de focusgroep en de dossiers met de fenomeen- en de structurele indicatoren bespreken.
  • Op basis van dit eindoverleg maakt de MILD-coördinator een eindverslag MILD op, dat hij bespreekt met de lokale overheid en alle stakeholders.

Output

Ponsaers, P., De Ruyver, B., Lemaitre, A., Macquet, C., Pieters, T., Vaerewyck, W., Fincoeur, B., Vander Laenen, F. (2005). Drugoverlast in de lokale context van acht Vlaamse en Waalse gemeenten. Naar een Monitor Integraal Lokaal Drugbeleid. Gent: Academia Press.

De Ruyver, B., Ponsaers, P., Lemaitre, A., Maquet, C., Bucquoye, A., Surmont, T., & Simays, C. (2006). Mild – Monitor Integraal Lokaal Drugbeleid. Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid.

Pieters, T., Vaerewyck, W., De Ruyver, B. (2005). MILD - een ’breedbeeld’ op het lokale drugfenomeen. Handboek Politiediensten, Deel Veiligheidsbeleid, 74, 95-130.

Vander Laenen, F. (2011). Voordracht ‘Monitoring, een essentieel onderdeel van een geïntegreerd drugbeleid’, SODA-Forum: ADAM II, Antwerpen, 18 mei 2011.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA) Université de Liège
Prof. dr. Freya Vander Laenen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/12/2004
Einddatum 01/02/2006

Methode

Interview
Focusgroep
Secundaire dataanalyse

Type

Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen