Middelengebruik bij migranten: een casestudy van Iraniërs in België.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Wat is de impact van de Westerse omgeving op culturele recepten voor middelengebruik die voorafgaand aan migratie eigen werden gemaakt? Om deze centrale onderzoeksvraag te beantwoorden worden eerst de gebruikspatronen van migranten beschreven en wordt nagegaan of er sprake is van continuïteit of verandering in vergelijking met het middelengebruik in het land van herkomst. De notie ‘gebruikspatronen’ werd geoperationaliseerd door te verwijzen naar de middelen die worden gebruikt, de motieven om middelen te (gaan) consumeren en de contexten waarin gebruik plaatsvindt. Vervolgens worden de vastgestelde continueringen of veranderingen verklaard door hen te relateren aan sociale mechanismen in de Westerse context.

Doelstelling

In eerste instantie zal dit onderzoek de aard en de omvang van middelengebruik bij vluchtelingen bestuderen. Daarnaast zullen we de patronen van middelengebruik plaatsen in een theoretisch model dat uitgaat van de dynamische en dialectische interactie tussen subject en socio-culturele context. Ten derde willen we de resultaten die uit dit onderzoek voortvloeien, aanwenden om de mogelijkheden ter voorkoming van problematisch middelengebruik inventariseren. Hiermee samenhangend zal tevens gezocht worden naar doelmatige interventiemethoden.

Onderzoekspopulatie

We hebben één welgedefinieerde groep geselecteerd uit de totale populatie van migranten in België. We hebben voor ‘Iraniërs’ gekozen, o.a. omwille van de bijzondere drugssituatie in Iran, gezien hun hoge vertegenwoordiging binnen de laagdrempelige drughulpverlening en naar aanleiding van positieve ervaringen tijdens voorbereidende interviews met vluchtelingen van allerlei nationaliteiten.

Voornaamste resultaten

Er zijn verschillen in gebruik merkbaar tussen de vluchtelingen die een sinds de jaren 80 of 90 in België verblijven en zij die rond het jaar 2000 zijn aangekomen. Verschillende omgevingsfactoren lijken hier een rol te spelen.

Een eerste belangrijke omgevingsfactor is de manier waarop de tweede golf vluchtelingen in België worden ontvangen. Middelengebruik en vooral opiumgebruik kunnen dan worden gezien als een soort tegenreactie. Zij gaan zich aldus afzetten tegen de maatschappij die hen niet wil, waarbij het gebruik van een typisch Perzisch product centraal gaat staan. Ook van belang zijn de verkrijgbaarheid van middelen in België, de formele en informele controlesystemen in het Westen en de Westerse culturele recepten rond middelengebruik.

Output

MUYS, M. (2009). Substance Use among Migrants: The Case of Iranians in Belgium. Brussel: VUBPRESS.

MUYS, M. (2008). Drugsgebruik door (recente) migranten: een casestudie van Iraniërs in België, Kwalon, 13, 51-64.

MUYS, M. (2006). Theoretisch kader en uitdagingen voor verder onderzoek. Presentation at the studiedag Middelengebruik bij asielzoekers, Broechem (België), 12 December 2006.

MUYS, M. (2006). Substance use among refugees: review of existing literature and challenges for further research. Presentation at the Common Session on Criminal Justice and Critical Criminology, Gent (België), 6-8 November 2006.

MUYS, M. (2005). Substance use among asylum seekers and refugees: review of existing empirical data within a comprehensive theoretical framework. Paper presented at the 16th ESSD Conference, Manchester (UK), 27-29 oktober 2005.

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2005
Einddatum 31/12/2007

Methode

Interview

Type

Andere

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Illegale drugs

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen