Kwalitatieve evaluatie van het pilootproject ‘Drugbehandelingskamer’ aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Op verschillende echelons van de strafrechtsbedeling wordt steeds meer geopteerd om vanuit justitie problematische druggebruikers naar de hulpverlening door te verwijzen. Alternatieve afhandeling (i.c. behandeling na justitiële doorverwijzing) van problematische druggebruikers kan immers leiden tot een significante daling van criminaliteit en druggebruik enerzijds en tot een verbetering van hun gezondheidstoestand anderzijds (De Ruyver et al., 2007). In mei 2008 werd in het gerechtelijk arrondissement Gent binnen de Rechtbank van Eerste Aanleg de ‘Drugbehandelingskamer’ (DBK) opgericht, een gespecialiseerde kamer die alle strafdossiers in verband met middelenmisbruik en dossiers over strafbare feiten druggebruik centraliseert.

In het onderzoek, bestaande uit een kwalitatief en kwantitatief onderzoeksluik, werd het proefproject DBK procesmatig wetenschappelijk geëvalueerd. Wegens de recente opstart van het proefproject omvat dit evaluatieonderzoek geen effectstudie.

Het kwalitatief onderzoeksluik, uitgevoerd door de onderzoeksgroep IRCP van de vakgroep Strafrecht en Criminologie en de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent, betreft een procesevaluatie. De perspectieven van verschillende betrokken actoren werden in kaart gebracht aan de hand van participerende observaties en interviews.

Het kwantitatief onderzoeksluik, uitgevoerd door de dienst Research & Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, omvat een cijfermatige evaluatie van het proefproject DBK.

Doelstelling

Algemeen doel van dit onderzoek was een wetenschappelijke procesevaluatie van het in mei 2008 gestarte proefproject DBK te Gent.

Het kwalitatieve onderzoeksluik had tot doel de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 1) Hoe percipiëren de verschillende betrokken actoren (justitie en hulpverlening) hun rol binnen het project, 2) Hoe percipiëren de betrokken actoren de structuur en opzet van het project, 3) Hoe percipiëren de DBK-cliënten de structuur en opzet van het project, en 4) Welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden met het oog op een eventuele uitbreiding en implementatie van het project in andere rechtbanken van Eerste Aanleg.

Het kwantitatieve onderzoeksluik had tot doel cijfermatig een beeld te geven van de dossiers die door de DBK zijn behandeld.

Onderzoekspopulatie

Justitiële en hulpverleningsactoren (n= 31) en druggebruikers (kwalitatief luik n= 18, kwantitatief luik n= 234) betrokken bij de implementatie van de Drugbehandelingskamer in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.

Voornaamste resultaten

Uit zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve evaluatie blijkt de manifeste meerwaarde van het proefproject DBK.

Zowel justitie als hulpverlening zijn over het algemeen tevreden met hun opdracht binnen de DBK. Daarnaast zijn zij en de DBK-cliënten globaal genomen tevreden over de structuur en opzet van de DBK. De liaisons hulpverlening vormen de hoeksteen van het project.

In 70% van de dossiers die voor de DBK worden gebracht (m.u.v. de verstekdossiers) wordt een hulpverleningstraject opgestart en in de helft van deze gevallen worden de voorwaarden nageleefd.

De hoge caseload en de capaciteitsproblemen binnen de (drug)hulpverlening worden als knelpunten geïdentificeerd.

Output

Colman, C., De Ruyver, B., Vander Laenen, F., Vanderplasschen, W., Broekaert, E., De Keulenaer, S., & Thomaes, S. (2011). De Drugbehandelingskamer: Een andere manier van afhandelen. Het proefproject geëvalueerd. Antwerpen: Maklu.

VanderLaenen, F., Colman, C., De Keulenaer, S., & Thomaes, S. (2012). De drugbehandelingskamer van Gent, procesevaluatie. In: Pauwels, L., & Vermeulen, G. (eds.). Update in de Criminologie VI. Actuele ontwikkelingen inzake EU-strafrecht, veiligheid, politie, strafprocedure, prostitutie en mensenhandel, drugsbeleid en penologie (pp. 277-297). Antwerpen: Maklu.

Vander Laenen, F., Colman, C., De Keulenaer, S., & Thomaes, S. (2012). Drugbehandelingskamer, de Gentse ervaringen. Panopticon, 33(1), 80-84.

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) en Vakgroep Orthopedagogiek
Prof. dr. Freya Vander Laenen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2009
Einddatum 01/06/2010

Methode

Documentenstudie
Interview
Focusgroep
Participerende observatie

Type

Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen