Invloed van sociale norm en pakkans op rijden onder invloed van alcohol: België vergeleken met 18 Europese landen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De studie onderzocht de invloed van sociale normen en pakkans op het rijden onder invloed van alcohol (ROI). Daarnaast werd ook nagegaan welke andere factoren op land- en individueel niveau het rijden onder invloed van alcohol beïnvloeden. Het onderzoek baseerde zich op data van het Europese onderzoeksproject SARTRE4. In SARTRE4 werden in 2010 simultaan in 19 Europese landen verkeersdeelnemers over hun attitudes rond verkeersveiligheid bevraagd (waaronder 12.507 autobestuurders). De deelnemende landen waren: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Servië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden. In België coördineerde het BIVV, net zoals bij de vorige SARTRE-edities, het veldwerk. De gegevens werden door middel van een multilevel multipel logistisch regressiemodel geanalyseerd. De afhankelijke variabele was het zelfgerapporteerd rijden onder invloed van alcohol boven de wettelijke limiet. De predictor-variabelen situeerden zich op twee niveaus: (1) respondent (bijvoorbeeld: geslacht, leeftijd) en (2) land (bijvoorbeeld: wettelijke alcohollimiet, jaarlijkse nationale alcoholgebruik).

Doelstelling

Het doel van dit onderzoeksproject was het bepalen van de relatieve rol van sociale normen en de pakkans op het rijden onder invloed van alcohol. Daarnaast werd ook nagegaan welke andere factoren op land- en individueel niveau ROI beïnvloeden.

Onderzoekspopulatie

Representatieve steekproef van autobestuurders uit 19 Europese landen: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Servië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Voornaamste resultaten

De studie maakt duidelijk dat zowel de pakkans alsook de sociale norm belangrijke factoren zijn, in het verklaren van rijden onder invloed van alcohol. De sociale norm, zoals geoperationaliseerd in deze studie speelt hierbij een grotere rol dan het aantal alcoholcontroles. In een uitgebreid maatregelenpakket tegen ROI zouden uiteraard beide aspecten aan bod moeten komen, maar idealiter zou het zwaartepunt op een beïnvloeding van de sociale norm moeten liggen. Concreet impliceert dit dat maatregelen tegen ROI dus niet alleen op het individu, maar ook op de sociale omgeving gericht moeten zijn (creëren van een “don't drink and drive” – cultuur). Erkend wordt wel dat het beïnvloeden van sociale normen een complex proces is dat een volgehouden inspanning vergt.

Verder bleken uit de analyse de volgenden factoren een significant effect te hebben op het rijden onder de invloed van alcohol: geslacht, leeftijd, subjectieve pakkans en de nationale wettelijke alcohollimiet.

Output

Meesmann, U., Martensen, H. & Dupont, E. (2013). Invloed van sociale norm en pakkans op rijden onder invloed van alcohol: België vergeleken met 18 Europese landen. Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid.

Meesmann, U., Martensen, H. & Dupont, E. (2013). Impact de la norme sociale et du risque d’être contrôlé sur la conduite sous influenced’alcool: La Belgique comparée à 18 pays européens Bruxelles, Belgique: Institut Belge pour la Sécurité Routière – Centre de connaissance Sécurité Routière.

Online artikels & rapporten

Contact

BIVV
Uta Meesmann
+32 2 244 15 13 - uta.meesmann@bivv.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 15/09/2010
Einddatum 30/11/2010

Methode

Literatuurstudie

Type

Surveyonderzoek
Effectstudie

Gefinancierd door

Federale overheid
Internationale fondsen
Andere organisaties

Product

Alcohol

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen