Het aanbod van illegale drugs in België: wat weten we? Een haalbaarheidstudie van betrouwbare indicatoren voor het drugsaanbod (SUPMAP)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In navolging van de sleutelindicatoren voor de vraagzijde van het drugsfenomeen werd op Europees niveau een geheel van indicatoren ontwikkeld om de aanbodzijde van de illegale drugsmarkt te monitoren. Dit moet toelaten om beter zicht te krijgen op de drugsmarkt en om zo de effectiviteit, de efficiëntie en het evidence-based karakter van de rechtshandhavingsstrategieën en acties in dit kader te meten.

Het SUPMAP-onderzoek heeft de ambitie om na te gaan hoever men op Belgisch niveau kan gaan in het operationaliseren van de sleutelindicatoren die voor een belangrijk gedeelte door de Europese Commissie zijn afgebakend en door het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) verder ontwikkeld.Deze haalbaarheidsstudie neemt België als test-case en ondersteunt zo de conceptuele uitwerking van de indicatoren door het EMCDDA.

Doelstelling

D1: BESCHRIJF voor elk van de drie assen (Drugsmarkten; druggerelateerde criminaliteit; reductie van het aanbod) welke indicatoren relevante gegevens kunnen genereren over de aanbodzijde van het drugsfenomeen. Duid hierbij de finaliteit aan van de indicatoren, wat ze wel meten en wat niet, en aan welke criteria ze moeten voldoen om aangewend te kunnen worden voor het monitoren van het aanbod. Identificeer hierbij aanvullend de informatie die nodig is om de indicatoren-set te vervolledigen.;

D2: INVENTARISEER mogelijke bronnen en actoren die gegevens kunnen leveren die de basis vormen van de in het vorige punt uitgewerkte indicatoren, en evalueer de sterkten en zwakten. Overeenkomstig de aanbeveling om deze actoren te overtuigen van de meerwaarde van indicatoren, en de gegevensverzameling en -verstrekking in functie ervan, moet aangetoond worden op welke wijze dit kan bijdragen tot hun werking. Tevens moet nagegaan worden hoe bereid deze actoren zijn om deze gegevens te verstrekken en om daadwerkelijk gebruik te maken van die indicatoren.

D3: BEOORDEEL de beschikbaarheid van deze data in België (en indien beschikbaar, waar en in welke mate). Indien de data niet (of onvoldoende) beschikbaar is, zal worden vastgesteld hoe de noodzakelijke data kan worden gegenereerd, hoe de beschikbare datastromen geoptimaliseerd kunnen worden, en wat de randvoorwaarden zijn om dit alles te kunnen bereiken.

D4: ONTWIKKEL en TEST een indicatoren data set voor het aanbod van illegale drugs in België. Als sluitstuk van het onderzoek wordt de oefening gemaakt om de geïdentificeerde en verzamelde indicatoren invulling te geven met de beschikbare cijfers. Dit zal gebeuren voor elk van de drie assen (Drugsmarkten, druggerelateerde criminaliteit, reductie van het aanbod). Hieruit moeten de nodige aanbevelingen voortvloeien, alsook de essentiële duiding om de indicatoren data set juist te gebruiken en te interpreteren.

Onderzoekspopulatie

  • sleutelfiguren die kunnen bijdragen tot gegevensverzameling voor 'supply indicators' (law enforcement, toxicologische labo's, etc.).
  • De actoren op de aanbodzijde van de illegale drugsmarkt.

Voornaamste resultaten

- Haalbaarheid van aanbodsindicatoren

- Ontwikkeling van een nationaal indicatorenset.

- Aanbevelingen om de dataverzameling en datastromen te optimaliseren.

Output

  • Smet, V., De Ruyver, B., Colman, C., Surmont, T., Pauwels, L. & Vander Beken (2013). Het aanbod van illegale drugs in België: wat weten we? Een haalbaarheidstudie van betrouwbare indicatoren voor het drugsaanbod (SUPMAP. Gent: Academia Press
  • Smet, V., Colman, C. & De Ruyver, B. (2014). EMCDDA insights on feasible supply-indicators (in press)
  • Het drugsaanbod in België: wat weten we? Wat zouden we moeten weten in het licht van de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen? 2de BELSPO-Forum Wetenschap en Samenleving. Brussel, Koninklijke Militaire School. 3 december 2013
  • Drugscongres 'De lokale drugsmarkten onder spanning: uitdagingen en kansen voor het lokaal geïntegreerd beleid. 15 oktober 2013. Het Pand, Gent.
  • Smet, V. (2013). Pill-testing and amnesty bins: valuable tools for harm reduction and monitoring drug supply markets. Poster presented at International Harm Reduction Conference. Vilnius. 12 juni 2013.

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Charlotte Colman

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2012
Einddatum 30/04/2013

Methode

Literatuurstudie
Interview

Type

Surveyonderzoek
Haalbaarheidsonderzoek
Nodenbevraging
Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Andere
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek
Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 09/08/2017
Dit item aanpassen