Haalbaarheidsstudie naar een repetitieve prevalentiestudie onder de algemene bevolking (HARPA).

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Beleidsmakers moeten een nauwkeurig en betrouwbaar beeld hebben over de aard en de omvang van het drugsfenomeen in België met oog op het bepalen van beleidsprioriteiten, de planning van adequate interventies, en evaluatie op langere termijn van het beleid. Bovendien is België ten aanzien van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) verplicht om basisgegevens met betrekking tot de prevalentie van het druggebruik in de algemene bevolking te verstrekken.

Hoewel in België heel wat inspanningen werden geleverd om een beter zicht te krijgen in de epidemiologische situatie inzake drugs, heeft België geen uitgebouwde onderzoekstraditie m.b.t. algemene prevalentiegegevens inzake genotsmiddelen. Een nationaal prevalentie-onderzoek naar roesmiddelengebruik onder de algemene bevolking is in België nog nooit uitgevoerd.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is een gedetailleerde vergelijking van de methodes en designs van algemene prevalentie in andere Europese landen, en het evalueren van de sterktes, beperkingen, noodzakelijke voorwaarden en kostprijs van de verschillende opties met oog op het uitvoeren van een dergelijke studie in België.

Onderzoekspopulatie

Experts verantwoordelijk voor de nationale gezondheidsenquêtes in Europa.

Voornaamste resultaten

Een Belgisch prevalentieonderzoek is wetenschappelijk haalbaar. De nationale beleidsmakers beschikken over drie haalbare scenario’s. De scenario’s bevatten een concrete schatting van de tijd en het budget dat nodig is voor de implementatie, een gedetailleerde beschrijving van het gekozen onderzoeksdesign en een grondige toelichting van de valorisatiemogelijkheden. De cross-nationale vergelijkbaarheid tussen de nationale prevalentieonderzoeken in Europa is één van de sterktes. In dit opzicht moet de European Model Questionnaire (EMQ) een uitgangspunt vormen voor het Belgisch onderzoek. De vaststelling dat de EMQ verscheidene bias bevat, noodzaakt het Belgisch onderzoek echter een evenwicht te zoeken tussen de vergelijkbaarheid met de EMQ en de kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde data.

Output

DECORTE, T., MORTELMANS, D., TIEBERGHIEN, J. & DE MOOR, S. (2009). Haalbaarheid van een repetitieve prevalentiestudie onder de algemene bevolking. Gent: Academia Press.

DECORTE, T., MORTELMANS, D., TIEBERGHIEN J. & DE MOOR, S. (2009). Drug use: an overview of general population survey in Europe. Lisbon: EMCDDA. (electronic version)

TIEBERGHIEN, J., DE MOOR, S., DECORTE, T. & MORTELMANS, D. (2008) Meta-analysis of general population surveys in Europe. Paper presented at the Expert meeting 'Prevalence and patterns of drug use among general population'. Lissabon (Portugal), 26-27 juni 2008.

DE MOOR S., TIEBERGHIEN J., DECORTE T. & MORTELMANS D. (2008). Pros and cons: single versus piggybacking. Paper presented at the Round table 'General health surveys versus specialised drug surveys'. Lissabon (Portugal), 26-27 juni 2008.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/10/2007
Einddatum 30/11/2008

Methode

Literatuurstudie
Enquête - schriftelijk
Interview

Type

Haalbaarheidsonderzoek
Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen