Evaluatie vorming ‘Heel wat in huis’

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Van 12/2011 tot en met 11/2013 ontwikkelde VAD het preventieproject voor ouders van tieners 'Als kleine kinderen groot worden', i.s.m het VIGeZ en de Universiteit van Gent. Dit is een gezinsgericht preventieproject ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij jongeren. Centraal staat het versterken van beschermende opvoedingsvaardigheden van ouders, die er mee voor kunnen zorgen dat jongeren gezonde keuzes maken inzake tabak, alcohol en drugs. De opzet bestaat uit een eenmalig vormingsmoment voor ouders met specifieke aandacht voor ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie.

De pilootversie - Heel wat in huis - werd geëvalueerd door Universiteit Gent. Om de interventie-effectiviteit te evalueren werd gebruik gemaakt van een gecontroleerd pretest-posttest design. Als meetinstrument werd gekozen voor een vragenlijst die 2 maal werd afgenomen bij de interventie- en de controlegroep. Ter procesevaluatie kregen ouders na de vorming een beoordelingsvragenlijst.

Doelstelling

De effectiviteit van (het pilootproject van) de gezinsgerichte preventieve vorming voor ouders van tieners 'Heel wat in huis' evalueren. In de effectevaluatie werden volgende zaken bevraagd: kennis middelengebruik, eigen-effectiviteit in het voorkomen van middelengebruik, weg naar informatie over middelengebruik, eigen-effectiviteit voor het maken van afspraken, regels stellen en afspraken maken, monitoring, modeling, kwaliteit ouder-kind-relatie, communicatie, reactie op specifieke situaties

Onderzoekspopulatie

In totaal waren er gegevens beschikbaar op de premeting van 192 ouders uit de controlegroep en

108 ouders uit de interventiegroep.

In totaal vulden 115 deelnemende ouders de procesevaluatie in.

Voornaamste resultaten

Uit de evaluatie bleek dat de vorming effectief is in het verhogen van het gevoel van eigen effectiviteit van ouders bij het stellen van grenzen op korte termijn en in het verhogen van de frequentie van het stellen van grenzen. Er werd ook een positief randsignificant interactie-effect gevonden op de frequentie van open communicatie tussen ouders en kinderen over tabak, alcohol en andere drugs. Bij de follow-up vertoonden ouders meer autonomieondersteunende ouderlijke reacties. De procesevaluatie bij ouders en trainers was overwegend positief.

Output

PDF van rapport

Output materialen van vorming Als Kleine Kinderen Groot Worden op VAD-catalogus: http://www.vad.be/doelgroepen/ouders/info-voor-oud...

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde
prof.dr.Lea Maes
09 332 36 15 - lea.maes@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2013
Einddatum 31/05/2013

Methode

Enquête - schriftelijk
Online enquête
Interview
Panelonderzoek

Type

Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Vlaams

Datum laatste wijziging: 29/09/2017
Dit item aanpassen