Evaluatie van de Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit (SOCPREV)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Sociale criminaliteitspreventie is een cruciale component van nationale en lokale veiligheidsstrategieën. Ze vormt een belangrijke aanvulling op traditionele justitiële preventie maatregelen (Blumstein et al., 1978; Mackenzie, 2006), waarvan we weten dat ze slechts een beperkte impact hebben (Gottfredson and Hirschi, 1990; Tonry and Farrington, 1995). Op heden zijn er zijn geen studies voorhanden rond de sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit in België (EMSA, 2015). De huidige studie wil deze kenniskloof dichten en voorzien in antwoorden op belangrijke beleidsvragen rond succes, impact en effectiviteit van bestaande initiatieven die focussen op druggerelateerde criminaliteit, en hun inzetbaarheid om druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit te verminderen.

Doelstelling

De doelstellingen van deze studie zijn tweevoudig:

 • Het opstellen van een overzicht met (inter)nationale best practices voor het monitoren van sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit.
 • Het empirisch analyseren van de bestaande Belgische projecten en voorzien in richtlijnen rond het monitoren en evalueren van sociale preventieprogramma’s gericht op druggerelateerde criminaliteit, in het bijzonder economisch compulsieve en systemische criminaliteit.

Voornaamste resultaten

1. Methodologie

De gebruikte methoden zijn kwalitatief van aard.

 • Een literatuurstudie van de (inter)nationale best practices rond de sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde criminaliteit. De focus zal voornamelijk op drie zaken liggen 1) daderkenmerken en socio-demografische kenmerken en identificatie van werkzame mechanismen, 2) kosteneffectiviteit van deze best practices, 3) evaluatiestudies van sociale preventieprogramma’s gericht op het terugdringen van druggerelateerde criminaliteit en economisch compulsieve en systemische criminaliteit in het bijzonder (indien beschikbaar).
 • Kwalitatieve interviews met internationale professionele sleutelrespondenten om lacunes in het internationale onderzoek op te vullen.
 • Systematische analyse van bestaande Belgische sociale preventieprogramma’s gericht op (druggerelateerde) criminaliteit (VSPP) volgens de in de internationale literatuur geïdentificeerde best (and most-promising) practices. Projecten vermeld door het VSPP (Vast Secretariaat voor Preventiebeleid-Office for Prevention Policy) zullen opgenomen worden.
 • Kwalitatieve interviews met Belgische sleutelrespondenten om lacunes in de analyse op te vullen.


2. Verwachte resultaten en producten

Het SOCPREV-onderzoek wil bijdragen aan een effectieve en evidence-informed sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde criminaliteit, meer specifiek economisch compulsieve en systemische criminaliteit.

 • (Inter)nationale evaluatie van bestaande projecten
  • Overzicht van internationale best practices en/of veel belovende praktijken.
  • Overzicht van bestaande Belgische projecten en mate van evaluatie.
 • Producten gericht op beleid en praktijk
  • Inventaris voor beleidsmakers en onderzoekers met (inter)nationale best practices en/of veel belovende praktijken.
  • Evaluatiegids: Actieplan voor de monitoring en evaluatie van sociale preventieprogramma’s gericht op (druggerelateerde) criminaliteit en de registratievereisten.
  • Haalbaarheidsstudie (test-case): Trainingssessie en set up van het evaluatieprotocol in de stad Geraardsbergen.
  • afzonderlijke trainingssessies voor 1) de Nederlandstalige steden en gemeenten en 2) de Franstalige steden en gemeenten van België.
 • Wetenschappelijke valorisatie
  • Wetenschappelijke valorisatie door minsten drie peer-reviewed wetenschappelijke publicaties.
  • Presentatie van de evaluatierichtlijnen bij het EMCDDA en op internationale conferenties.
  • Organisatie van een Belgische studiedag rond de belangrijkste resultaten, gericht op praktijk en beleid.

Output

Amato, L., Mitrova, Z., Davoli, M., Ferri, M., Burkhart, G., Bo, A., Costa, C., Axford, N., De Kock, C., Faggiano, F. (2017). Communities that Care (CTC): a comprehensive prevention approach for communities. EMCDDA Papers.

Contact

IRCP - Universiteit Gent
Charlotte De Kock

Algemene info

Looptijd

Startdatum 31/08/2016
Einddatum 31/08/2016

Methode

Literatuurstudie
Andere
Interview

Type

Haalbaarheidsonderzoek
Evaluatieonderzoek
Effectstudie

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie
Polygebruik

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 03/03/2017
Dit item aanpassen