Effectiviteit van behandelingsprogramma's, specifiek voor patiënten met een dubbele diagnose.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het pilootproject "Intensieve Behandeling van Patiënten met een Dubbele Diagnose" van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is op 1 oktober 2002 van start gegaan. Het is ontstaan naar aanleiding van de vaststelling dat meer en meer patiënten zowel een probleem op vlak van psychoactieve stoffen als een ander psychiatrisch probleem vertonen en dat deze dubbele diagnose patiënten geen zorgaanbod vinden dat aan hun behoeften voldoet, terwijl zij juist bijzonder kwetsbaar zijn.

Om dit probleem te verhelpen, werden twee eenheden van 10 bedden gecreëerd (l'intercommunale de Soins Spécialisés de Liège - Psychiatrisch Centrum Sleidinge) om een intensieve, geïntegreerde behandeling aan deze patiënten te bieden. Onder een geïntegreerde behandeling wordt een behandeling verstaan waarbij de psychotische en de middelengebonden stoornis gelijktijdig behandeld worden door een multidisciplinair en crosstrained team. Deze behandeling bestaat meestal uit 9 elementen: gespecialiseerde assessment (acute assessment en diagnosestelling), outreachende werkwijze (assertieve outreach en case management), motivationele gespreksvoering, counseling (individuele en groepscounseling), verschillende behandelingsstadia (aanhaken, overtuigen, beslissen en actieve therapie, consolidatie en hervalpreventie), farmacologische behandeling, psycho-educatie, een lange termijn perspectief en werken met het sociale netwerk van de patiënt. Deze studie maakt de vergelijking tussen de effectiviteit van een geïntegreerde en intensieve behandeling (zoals aangeboden in de bovenstaande pilootcentra)en een standaardbehandeling.

Doelstelling

De eerste doelstelling van het onderzoek is om na te gaan of dubbele diagnose patiënten (patiënten die gelijktijdig lijden aan een ernstige persisterende psychotische stoornis en een middelengebonden stoornis) effectief behandeld worden wanneer zij een residentieel geïntegreerde behandeling volgen. De tweede doelstelling is om na te gaan of deze patiënten effectiever behandeld worden dan bij de residentiële standaardbehandeling het geval is. Tot slot wordt ook de werkbelasting bij de hulpverleners in de participerende centra nagegaan.

Onderzoekspopulatie

De doelstelling is om 40 patiënten die een residentiële standaardbehandeling volgen te vergelijken met 40 patiënten die een residentiële geïntegreerde behandeling volgen. Ook de personeelsleden die met deze patiënten werken, worden in het onderzoek opgenomen.

Voornaamste resultaten

De geïntegreerde behandeling bleek effectief en op sommige vlakken zelfs effectiever dan de standaardbehandeling. Voor de resultaten kan u het rapport raadplegen: http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_...

Output

Deze studie heeft een rapport voor de overheid en een artikel voortgebracht die beide online geraadpleegd kunnen worden. Verder is het project voorgesteld op nationale en internationale congressen (bijv. het zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres op 18 en 19 september 2012).

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Antwerpen, Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI)
Prof. dr. B. Sabbe

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/08/2003
Einddatum 31/10/2004

Methode

Andere

Type

Longitudinaal onderzoek
Evaluatieonderzoek
Effectstudie

Gefinancierd door

Federale overheid

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen