Drugs en overlast. Studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten van druggerelateerde overlast en dit vanuit verschillende invalshoeken

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het onderzoek 'Drugs en Overlast : etnografisch onderzoek bij druggebruikers' maakt deel uit van het ruimer onderzoek 'Drugs en overlast: studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten van druggerelateerde overlast en dit vanuit verschillende invalshoeken'.

Druggerelateerde overlast is een complex fenomeen, dat de kwaliteit van het leven in buurten en wijken aantast. Een geïntegreerde, gedecentraliseerde (lokale) aanpak van de drugoverlast uitbouwen waarbij alle sectoren worden betrokken, is noodzakelijk. Drugoverlast is om die reden één van de prioriteiten in het Federaal Detentie- en Veiligheidsplan van de Minister van Justitie (Federaal Veiligheids- en Detentieplan van de Minister van Justitie, elektronische kopie: http://premier.fgov.be/topics/reports/report5/veiligheid_N.PDF, 31 mei 2000) en één van de actiepunten in de Federale drugnota.

Doelstelling

Dit onderzoek wil het fenomeen druggerelateerde overlast in kaart brengen en de effecten en de beheersing ervan vanuit verschillende invalshoeken analyseren. De effecten die het fenomeen heeft op de omgeving, het perspectief van de druggebruikers zelf en de manier waarop in de praktijk aan het overlastbeleid op lokaal, regionaal en federaal niveau gestalte wordt gegeven, maken het voorwerp uit van het onderzoek.

De studie wil de volgende specifieke onderzoeksdoelstellingen verwezenlijken:

  • uitklaren van het begrip drug(gerelateerde) overlast;
  • operationaliseren van het begrip drug(gerelateerde)overlast;
  • inschatting van de aard en omvang van het fenomeen;
  • inzicht verwerven in de beleving van druggebruikers;
  • inschatting van het aanvoelen vanuit de bevolking;
  • inschatting van de kosten voor ordehandhaving;
  • inschatting van de sociale kosten;
  • inventarisatie en procesevaluatie van de lokale aanpak van het fenomeen;
  • ondersteuning van het beleid.

Onderzoekspopulatie

De bevraging van de druggebruikers, uitgevoerd o.l.v. Prof. Tom Decorte door Pascal Tuteleers van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) en Anne-Catherine Lacroix van het Laboratoir d'Antropologie et de Sociologie (UCL), is gericht op het verwerven van inzicht in de beleving van de druggebruikers van drugsgerelateerde overlast. Hierbij zal een dubbele methodologie gebruikt worden. De gebruikte methodologie omvat een open focus etnografie in de steden Antwerpen en Charleroi waarbij gebruikt gemaakt zal worden van participerende observaties en informele gesprekken (ev open interviews) met behulp van de sneeuwbalmethode (snowball sampling) met zgn. 'gatekeepers', met druggebruikende en (andere) bewoners van bepaalde buurten in Antwerpen en Charleroi.

Voornaamste resultaten

Wat de methodologie en de resultaten betreft van de studie 'drugs en overlast', worden aanknopingspunten gezocht bij vroeger uitgevoerde, voornamelijk buitenlandse onderzoeken (Zie onder meer RENN, H. en LANGE, K., Urban districts and Drug Scenes: A comparative study on nuisance by 'open' drug scenes in major European Cities, Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities, 1996, 73 p.; SNIPPE, J., OLDERSMA, F., BIELEMAN, B., Monitor Drugsoverlast Nederland 1996-2000, Nederland, Intraval, 2000) m.b.t. het fenomeen 'drugoverlast'.

Het eindrapport zal de bevindingen vanuit de verschillende perspectieven en invalshoeken samenbrengen en met elkaar confronteren.

Output

De volledige onderzoeksresultaten zijn door de F.O.D. Wetenschapsbeleid gepubliceerd:

DECORTE, T., DE RUYVER, B., PONSAERS, P., BODEIN, M., LACROIX, A.C., LAUWERS, S. en TUTELEERS, P. (2004), Drugs en overlast. Drogues et nuisances. Gent: Academia Press.

Andere relevante publicaties en lezingen:

DECORTE, T. (2001). Omtrent de interpretatie van het begrip drugsoverlast in beleidsteksten (pp. 217-233). In CASSELMAN, J. et al. (eds.), Veiligheid, een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk. Brussel: Politeia.

DECORTE, T. (2004). Drugs en overlast: bevraging van de druggebruikers. Presentation at the Studiedag 'Drugs en overlast', Gent, 23 juni 2004.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/09/2002
Einddatum 31/10/2003

Methode

Interview
Participerende observatie

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen