Drugoverlast in de lokale context van acht Vlaamse en Waalse gemeenten.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

  • Wat is de plaats die drugoverlast krijgt binnen de lokale projecten?
  • Hoe functioneert de lokale samenwerking en coördinatie relevant met betrekking tot drugoverlast? Hoe verhoudt de lokale samenwerking en coördinatie zich tot het bovenlokale niveau?
  • Hoe verloopt de evaluatie van projecten en acties?

Het onderzoek is kwalitatief van aard. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerdere onderzoekstechnieken. De eerste techniek is een literatuurstudie die voornamelijk in de eerste fase, maar ook doorheen het hele onderzoek wordt uitgevoerd. Vervolgens zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen bij diverse sleutelfiguren uit de geselecteerde steden. De rode draad doorheen de interviews betreft vragen naar samenwerking en coördinatie binnen de lokale context alsook naar de evaluatie van projecten en acties ter voorkoming of beperking van druggerelateerde overlast. Als derde onderzoekstechniek is gebruik gemaakt van een documentenstudie. De geraadpleegde documenten betreffen onder meer de Veiligheids- en Preventiecontracten en bijhorende evaluatieroosters, beleids- en andere documenten die een licht kunnen werpen op het onderzoeksthema. Het combineren van de drie onderzoekstechnieken laat toe om te voorzien in methodologische triangulatie.

Doelstelling

  • De bedoeling van het onderzoek is te kijken naar de lokale maatregelen en initiatieven om druggerelateerde maatschappelijke overlast te voorkomen of te beperken. Er wordt dus gekeken naar de manier waarop drugoverlast op gemeentelijk niveau een plaats krijgt binnen projecten en het beleid. De vraag is hoe drugoverlast benaderd wordt in de lokale context van een aantal steden en gemeenten en of er effecten merkbaar zijn van eventuele projecten rond deze thematiek.
  • Voor het onderzoek zijn zes Vlaamse – Aalst, Antwerpen, Genk, Gent, Mechelen en Oostende – en twee Waalse – Aywaille en Luik – steden en gemeenten geselecteerd. Binnen elk van deze onderzoekslocaties is achtereenvolgens gekeken naar de plaats van drugoverlast binnen de lokale projecten, naar lokale samenwerking en coördinatie tussen diensten en organisaties, en ten slotte naar de evaluatie van deze projecten.

Voornaamste resultaten

Er tekent zich nog steeds een duidelijk spanningsveld af tussen het gezondheids- en het welzijnsperspectief enerzijds, en het veiligheidsperspectief anderzijds.

Het verminderen of voorkomen van druggerelateerde maatschappelijke overlast als doelstelling krijgt binnen de projecten in de praktijk een andere plaats dan in de beleidsdocumenten.

Er zijn nauwelijks impact- of effectevaluaties voorhanden over drugoverlast.

In Vlaanderen is een positievere houding tegenover evaluatie merkbaar. De bevraagde actoren beoordelen evaluatie matig positief en beschouwen een minimum aan evaluatie als nuttig en noodzakelijk voor de werking van projecten. In Wallonië lijkt een evaluatiecultuur bij de bevraagde actoren minder aanwezig. De reserves die men heeft ten aanzien van evaluatie zijn fundamenteler. Evaluatie wordt vaak beschouwd als een onnodige, tijdrovende taak die door het ontbreken van de nodige randvoorwaarden bij voorbaat nutteloos is.

Output

Ponsaers, P., De Ruyver, B., Lemaitre, A., Macquet, C., Pieters, T., Vaerewyck, W.,… Vander Laenen, F. (2005). Drugoverlast in de context van acht Vlaamse en Waalse gemeenten. Naar een Monitor Integraal Lokaal Drugbeleid. Gent: Academia Press.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA)
Prof. dr. P. Ponsaers
09 264 69 59 - Paul.Ponsaers@UGent.Be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/11/2003
Einddatum 31/10/2004

Type

Andere

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen