Drugbeleid op school: een kwalitatieve implementatiestudie.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het onderzoek heeft als doel een kwalitatieve analyse van het drugbeleid in zeven Oost-Vlaamse secundaire scholen uit te voeren teneinde het drugbeleid op een efficiënte manier te evalueren en te weten te komen wat er eventueel (op bepaalde scholen) aan kan verbeterd worden.

Dit onderzoek is exploratief van aard. Mede hierdoor en mede door het beperkte aantal onderzoekseenheden is het niet mogelijk en niet de bedoeling om uitspraken, afgeleid uit de empirisch verzamelde onderzoeksgegevens, te generaliseren naar een grotere populatie. Wel wordt beoogd om aan de hand van de onderzoeksresultaten en op basis van de zonet opgesomde aandachtspunten, het drugbeleid van zeven verschillende Oost-Vlaamse secundaire scholen gedetailleerd in kaart te brengen en een vergelijking tussen de verschillende scholen mogelijk te maken.

Doelstelling

De studie beperkt zich tot een beschrijving van de bestaande situatie in de verschillende scholen op het ogenblik van het onderzoek.

Volgende onderzoeksthema's werden uitgewerkt:

  • aanwezigheid van de drie pijlers 'plan', 'opvoeding' en 'interventie' in de geselecteerde scholen;
  • actoren en hun rol;
  • implementatie namelijk: zorg voor samenhang, competentie en organisatie en zorg voor beleidskoppeling en institutionalisering;
  • evaluatie van het drugbeleid door de bevraagde betrokkenen.

Onderzoekspopulatie

Zeven secundaire Oost-Vlaamse scholen vormen de doelgroep in deze studie (exclusief het buitengewoon onderwijs).

Voornaamste resultaten

De zin van een drugbeleid op school wordt niet betwist, al verstaat men onder drugs niet overal hetzelfde: gaat het enkel om illegale drugs of bijvoorbeeld ook om tabak en medicatie? DOS (Drugbeleid Op School) is al in grote mate verankerd in de normale gang van zaken op school, en de doe-factor is groter dan de denk-factor: geen visieteksten, wel een praktische invulling. Preventie vertaalt zich in specifieke 'lessen', maar geraakt moeilijk geïntegreerd in het totale schoolgebeuren. Reactie op druggebruik vertaalt zich in begeleiding (meestal intern, soms ook extern), en niet in sanctionering.

Ten slotte worden er ook knelpunten gesignaleerd: ouders en leerlingen zijn te weinig betrokken bij een drugbeleid op school, het detecteren van drugproblemen is moeilijk, ...

Output

Maes L., & Pollet, D. (2004). Drugbeleid op school. Een kwalitatieve implementatiestudie. Gent: Universiteit Gent.

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde
prof. dr. Lea Maes
09 240 36 85 - lea.maes@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/11/2003
Einddatum 01/05/2004

Methode

Interview

Type

Haalbaarheidsonderzoek
Nodenbevraging

Gefinancierd door

Andere organisaties

Product

Illegale drugs

Discipline

Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen