Bruikbaarheid van onderzoeksresultaten over genotmiddelengebruik bij adolescenten ten behoeve van preventie.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Aan de hand van een kwalitatief behoefteonderzoek wordt preventiewerkers gevraagd hun behoeften en oordelen weer te geven over de bruikbaarheid van onderzoeksresultaten. Volgende onderzoeksvragen kwamen daarbij aan bod:

  • Welke problemen ondervinden preventiewerkers bij het aanwenden van epidemiologische onderzoeksgegevens in het kader van genotmiddelengebruik bij adolescenten?
  • Wat is het belang van het beschikbaar stellen van bruikbare epidemiologische onderzoeksgegevens en op welke manier dient dit zo optimaal mogelijk voorgesteld te worden voor professionals?
  • Op welke wijze dient het ontwikkelen van een ‘instrument’ welke de gegevens uit een databestand moet halen en in een bruikbare vorm voor de professionals aan te leveren, gebeuren?
  • Hoe dient het ontwikkelde instrument geïmplementeerd en geëvalueerd te worden?

Doelstelling

De behoeften van preventiewerkers en andere professionelen omtrent de bruikbaarheid van epidemiologische onderzoeksresultaten bij druggerelateerde schoolsurveys nagaan.

Het in kaart brengen van de problemen bij het gebruik van epidemiologische onderzoeksgegevens van genotmiddelengebruik bij preventiewerkers.

Randvoorwaarden en kenmerken van een elektronisch instrument kennen die onderzoeksgegevens voor het preventiewerk bereikbaar maken.

Onderzoekspopulatie

18 preventiewerkers (CGG’s, Logo’s, gemeentelijke politie, VAD, VIGez,…) uit Vlaanderen of Nederlandstalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voornaamste resultaten

Preventiewerkers gebruiken voor veel activiteiten epidemiologische onderzoeksgegevens. Zij ervaren problemen rond de bruikbaarheid van onderzoeksresultaten omdat deze noch vergelijkbaar, noch toegankelijk zijn.

Het panel hecht enerzijds veel aandacht aan de vertaalbaarheid van onderzoeksresultaten. Door middel van een gebruiksvriendelijk instrument wensen zij dat gegevens aangepast worden aan hun voorkennis. Dit houdt in dat resultaten, taal en de voorstelling van de onderzoeksresultaten vertaald dienen te worden aan hun voorkennis en noden.

Anderzijds bestaat de behoefte aan cijfermateriaal dat direct toegankelijk is via het internet. De manier waarop onderzoeksgegevens verspreid worden, zou aan een paar voorwaarden kunnen voldoen. De variabelen kunnen gefilterd worden om deze zo effectief mogelijk te gebruiken. Over de manier waarop bepaalde doelgroepen tot de onderzoeksresultaten toegang mogen krijgen, was er geen unanimiteit, over welke groepen het betrof evenmin.

Contact

Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Patrick Lambrecht

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2009
Einddatum 31/12/2009

Methode

Enquête - schriftelijk

Type

Nodenbevraging

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)
Eigen middelen + andere organisaties

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen