Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD II)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In navolging van de Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor uit 2007 groeide, vanuit het Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA), de nood aan relevante en betrouwbare gegevens over het middelengebruik van bepaalde jongeren in de stad Antwerpen. De eerste uitvoering van de Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en Drugs vond plaats in 2009. Deze tweede editie bouwt hierop verder. Dit monitoring systeem wil tegemoet komen aan een behoefte aan betrouwbare en relevante cijfers op lokaal niveau met het oog op een evidence-based lokaal drugsbeleid.

Doelstelling

Bij de tweede uitvoering van de AMJAD wordt gefocust op trends en ontwikkelingen die zich mogelijk voordoen of voordeden in Antwerpen. Enerzijds wordt er gefocust op ontwikkelingen van het druggebruik en zijn bredere context. Anderzijds kan worden nagegaan wat de bedoelde en onbedoelde effecten zijn van genomen beleidsbeslissingen.

Onderzoekspopulatie

1)Youth of the streets (bv. Dakloze jongeren)

2)Youth on the streets (bv. spijbelaars, hardekernjongeren)

Voornaamste resultaten

In dit rapport hebben wij vooral gegevens met betrekking tot de kenmerken, de levensstijl en de behoeften van dak- en thuisloze jongeren, jongeren in de prostitutie,spijbelaars, hardekernjongeren en allochtone jongeren bijeengebracht. Met het oog op een verbeterde leefsituatie van jonge mensen formuleren we in dit laatste hoofdstuk enkele aanbevelingen op basis van vaststellingen in de vorige hoofdstukken. De aanbevelingen hebben betrekking op hiaten in de beschikbare gegevens, op preventiestrategieën, op schadebeperkende maatregelen, op het aanbod inzake drughulpverlening en op het geïntegreerde lokale drugbeleid.

Output

DECORTE, T. & NACHTERGAELE, C. (2012). Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs. Resultaten 2011. Antwerpen: Stad Antwerpen.

DECORTE, T. (2012), Toelichting resultaten Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs II. Presentation at the SODA-forum ‘Generation Y not. Druggebruik bij maatschappelijk kwetsbare jongeren’, Antwerpen, 16 mei 2012.

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2011
Einddatum 31/12/2011

Methode

Literatuurstudie
Interview
Participerende observatie

Type

Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Lokale overheid

Product

Illegale drugs
Gokken

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen