Antwerpse Drug en Alcohol Monitor (ADAM II)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Via het monitoring systeem is het de bedoeling om op systematische, continue wijze lange-termijn data en informatie te verzamelen in verband met roesmiddelen en afhankelijkheidsproblemen. Hierbij richt de monitor zich op de gebruikers die (ten minste deels) verborgen blijven voor bestaande registratiesystemen van politie, justitie en hulpverlening. Het insiders perspectief staat centraal: de monitor wil achterhalen wat het gebruik kenmerkt en wat de problemen, noden en behoeften van de druggebruikers zijn. Bij de tweede uitvoering van de ADAM wordt gefocust op trends en ontwikkelingen die zich mogelijk voordoen of voordeden in Antwerpen. Enerzijds wordt er gefocust op ontwikkelingen van het druggebruik en zijn bredere context. Anderzijds kan worden nagegaan wat de bedoelde en onbedoelde effecten zijn van genomen beleidsbeslissingen.

Doelstelling

Ten behoeve van haar drugsbeleid besliste de stad Antwerpen door een onafhankelijke wetenschappelijke equipe informatie te laten verzamelen op het lokale niveau. In het kader van het Beleidsplan Drugs 2009-2012 besliste de stad Antwerpen om de lokale drugsproblematiek periodiek en systematisch te blijven monitoren. Voortaan worden de periodieke resultaten van de Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor in een verslag gepubliceerd.

Onderzoekspopulatie

De druggebruikers die (ten minste deels) verborgen blijven voor bestaande registratiesystemen van politie, justitie en hulpverlening.

Voornaamste resultaten

In dit rapport hebben wij vooral gegevens met betrekking tot de kenmerken, de levensstijl en de behoeften van gemarginaliseerde gebruikers samengebracht. Vanuit het sociaalwetenschappelijk uitgangspunt van deze monitor m.n. de nadruk op de visie van de druggebruikers zelf (insiders’ view), willen wij gegevens aanleveren over de directe leefomgeving van de gebruikers. Met het oog op een verbeterde leefsituatie van de druggebruikers formuleren we een aantal aanbevelingen op basis van onze vaststellingen. De aanbevelingen hebben betrekking op hiaten in de beschikbare gegevens, op preventiestrategieën, op schadebeperkende maatregelen, op het aanbod inzake drughulpverlening en op het geïntegreerde lokale drugbeleid.

Output

DECORTE, T. (2011). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor. Tweede editie - resultaten 2010. Presentation at the Studienamiddag Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor II, Antwerpen, 18 mei 2011

DECORTE, T. & JANSSEN, K. (2011). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor. Een lokale drugscene in beeld. Resultaten 2010. Antwerpen: Stad Antwerpen.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2010
Einddatum 31/12/2010

Methode

Literatuurstudie
Interview
Participerende observatie

Type

Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Lokale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen