Probleemverkennende nota cannabisbeleid VAD

04/10/2014

Het cannabisdebat is vandaag opnieuw zeer actueel. Als koepelorganisatie van bijna 80 organisaties die werkzaam zijn op het terrein van de alcohol- en drugproblematiek wenst de VAD in dit debat niet afwezig te blijven. Onze visie op cannabis, cannabisgebruik en cannabisbeleid vertrekt vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief en vormt samen met de ervaringen uit de praktijk en de huidige wetenschappelijke kennis de basis van deze nota.

We gaan vooreerst in op de effecten en risico’s van cannabis op de gezondheid van de gebruiker (en zijn omgeving). We brengen een overzicht van de beschikbare cijfers over gebruik en misbruik van cannabis en we beschrijven het actuele Belgische cannabisbeleid. In een vierde deel formuleren we de streefdoelen van een drugbeleid vanuit het perspectief van bescherming van de gezondheid en het welzijn om in een laatste deel de actiepunten en bouwstenen te formuleren van een alternatief beleid dat de gezondheidsrisico’s maximaal beperkt.

Ten slotte worden een aantal internationale modellen en praktijkvoorbeelden vermeld in de bijlagen. Want ook op internationaal niveau wordt dit debat gevoerd. Zeer recent verscheen in dit verband het AR Policy Paper 5 ‘Cannabis – from prohibition to regulation. When the music changes so does the dance’. Deze paper werd gerealiseerd door het EU-gecofinancierde project ALICE RAP (Addictions and Lifestyles in Contempory Europe – Reframing Addictions Project) en bevat zeer recente evidentie die mee helpt het beleid vorm te geven.

In een notendop

  • Cannabis is geen onschuldig product. Enerzijds zijn er de schadelijke effecten op de longen en luchtwegen als gevolg van het roken. Bij veelvuldig gebruik en bij gebruik op jonge leeftijd kan het leiden tot ongewenste psychische effecten zoals concentratie- en geheugenstoornissen en zelfs acute psychoses en psychotische stoornissen (schizofrenie). Cannabisgebruik heeft ook gevolgen op het functioneren: rijden onder invloed, werken of studeren.
  • De meerderheid van de Belgen gebruikt geen cannabis. Dat willen we ook zo houden. Meer nog, door preventief te werken, willen we het aantal gebruikers naar beneden halen. Vooral het aantal cannabisgebruikende jongeren moet naar beneden, omwille van hun grotere kwetsbaarheid voor negatieve effecten.
  • We moeten inzetten op preventie en het versterken van de maatschappelijke norm van niet-gebruik. Cannabisgebruik is niet zonder risico’s, en mag dus niet gebanaliseerd worden.
  • Naast preventie moet er ook sterker ingezet worden op vroeginterventie, om snel op mogelijk riskant gebruik in te spelen.
  • Vanuit een gezondheidsperspectief moet cannabisgebruik door volwassenen uit de criminele sfeer worden gehaald. De huidige wetgeving draagt niet bij tot de volksgezondheid, maar heeft integendeel een negatief effect op vlak van stigmatisering en criminalisering. Bovendien creëert de wetgeving rechtsonzekerheid. Ook bij mensen in de hulpverlening draagt vervolging zelden bij tot herstel.

Hieronder kan je de uitgebreide nota downloaden.

Deze tekst kwam tot stand binnen de adviesgroep cannabisbeleid op VAD met vertegenwoordigers uit de Vlaamse alcohol- en drugsector.
Deze tekst gaat over het gebruik van cannabis als genotsmiddel en doet geen uitspraken over medicinaal gebruik. De visies opgenomen in deze adviestekst weerspiegelen niet noodzakelijk de visies van alle leden van VAD.