De eerstelijnszorg hervormt

Het Vlaamse zorglandschap ziet er binnenkort helemaal anders uit. Demografische ontwikkelingen en digitale evoluties, maar vooral de sociale gezondheidskloof en de complexe bio-psychosociale problemen waarmee mensen kampen, dwingt ons huidige zorgsysteem zich verder aan te passen. Binnen de eerste lijn zullen welzijnsactoren, gezondheidszorg en lokale besturen nauwer samenwerken.

Hervorming van de eerstelijnszorg

De eerste lijn beter afstemmen op de zorg- en ondersteuningsnoden van mensen. Dat was het doel van de hervorming van het de eerste lijn in Vlaanderen. Na een lang participatief traject werden ondertussen 60 eerstelijnszones afgebakend. Elke eerstelijnszone zal voorzien worden van zorgraden die worden samengesteld vanuit verschillende disciplines en sectoren uit de welzijn- en gezondheidszorg en ook lokale besturen zullen hier deel van uitmaken. In het najaar van 2019 moeten de zorgraden zijn bepaald en krijgt hun werking stilaan vorm. Meer hierover vind je op www.eerstelijnszone.be

Een bio-psychosociaal benadering

Het nieuwe decreet regelt de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders vanuit het principe van integrale zorg en ondersteuning. De eerstelijnszorg verlaat de strikt medische invalshoek en vertrekt veeleer vanuit een bio-psychosociaal model, waarbij de veelheid van aspecten binnen gezondheid en welzijn meer als een geheel worden benaderd. Vanuit VAD ondersteunen we deze integrale aanpak ten zeerste.

Het belang van preventie binnen de eerste lijn

De continuïteit van zorg vertrekt vanuit preventie, vroegdetectie en vroeginterventie, en omvat ook schadebeperkende maatregelen. Op de drie afgebakende entiteit: de zorgraden van de eerstelijnszones, het regionale zorgplatform en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) dient hieraan de nodige aandacht besteed te worden. Zowel op lokaal, regionaal als Vlaams niveau moet preventie en vroeginterventie een prominente rol innemen om de gezondheidsdoelstellingen van het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ te bereiken.

VAD vraagt in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg voldoende oog te hebben voor preventie, vroegdetectie en vroeginterventie op de verschillende niveaus. De hervorming van de eerstelijnszorg is een uitgelezen kans om de maatschappelijke winst, doeltreffendheid en kosteneffectiviteit die gepaard gaat aan preventie en vroeginterventie optimaal te verankeren in ons zorgsysteem. VAD stelt daarom ook haar expertise op vlak van alcohol- en andere drugs graag ter beschikking.

Indrani Muyldermans
Welzijn & Gezondheid