ASAP-training: voor kwaliteit in preventie

Begin 2019 ging het Europees project ‘ASAP-training: voor kwaliteit in preventie’ van start. VAD is partner binnen het project. HoGent is ondersteunende partner. Met het ASAP-training-project streven we naar effectieve drugspreventie in heel Europa.

We willen nagaan hoe preventie georganiseerd is in de verschillende EU-landen en gaan in deze Europese landen trainingssessies uitvoeren om de Europese kwaliteitsnormen voor drugspreventie (EDPQS en UNODC) en het Europese preventiecurriculum (EUPC) te verspreiden.

Om aan expertisebevordering te doen rond evidence-based preventie en kwaliteitsstandaarden is het noodzakelijk om binnen het preventiesysteem zicht te krijgen op welke actoren welke taken vervullen, en dit zowel op Vlaams, regionaal als lokaal niveau. Op die manier kunnen die specifieke actoren d.m.v. training ondersteund worden om de juiste evidence-based keuzes te maken of deze keuzes te faciliteren.

Binnen dit project werd eind september door het EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) een driedaagse mastertraining (train-de-trainer) te Lissabon georganiseerd (zie foto). Twee stafmedewerkers van VAD, drie TAD-preventiewerkers CGG, een medewerker van HoGent en Howest namen deel aan deze mastertraining. Deze mastertraining stelt de trainers in staat om evidence-based preventiekennis te verspreiden via trainingen in eigen land en taal. Diverse Vlaamse DOP’s (Decision, Opinion and Policymakers) zullen in de zomer van 2020 uitgenodigd worden om aan deze trainingen deel te nemen. Op deze manier willen we een mooie start nemen om dit project duurzaam te verankeren in Vlaanderen. Meer informatie over de trainingen in Vlaamse context volg later.

Voor meer informatie over het project kan je terecht op http://asap-training.eu/

Jolien Moernaut
Preventie