Over VAD

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Ze is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Expertisecentrum

Vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief wil VAD de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs.

Onze kernfuncties:

  • de alcohol- en drugthematiek bespreekbaar maken,
  • (inter)sectorale netwerken uitbouwen,
  • een kwaliteitsvolle aanpak van de alcohol- en drugthematiek ondersteunen.

De pijlers van de werking van VAD:

  • informatieverstrekking,
  • consult en advies,
  • methodiekontwikkeling en implementatie,
  • studie en onderzoek,
  • vorming,
  • beleidsvoorbereiding,
  • pleitbezorging voor de thematiek.

De DrugLijn is de publieksservice van VAD voor alle vragen over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken. Iedereen kan er terecht met informatievragen over drugs zelf, maar ook voor een eerste advies bij problemen, met vragen over hulpverlening en preventie, documentatiemateriaal enzovoort.

Koepelorganisatie

VAD is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De statuten en het reglement van inwendige orde bepalen de werking. De leden vormen de algemene vergadering. zij keuren de begroting en het jaarplan goed en kiezen de Raad van Bestuur.

VAD heeft 79 leden (2015) die allen actief zijn op het vlak van alcohol- en drugpreventie en -hulpverlening. Met de steun van de leden, kan VAD een belangrijke rol spelen als expertisecentrum op het gebied van alcohol en andere drugs. Een beschrijving van de werking van de leden vind je in de doorverwijsgids.

Info over statuten, huishoudelijk reglement, ledenlijst, samenstelling raad van bestuur en bestuurscomité vind je in het beheersverslag.